Principles of Activity of the Rapid Border Response Units of the State Border Guard Service of Ukraine

  • Oleksandr OLYTSKYI Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine
Keywords: principles, State Border Service of Ukraine, rapid response units, protection of the state border, state border of Ukraine

Abstract

The concept and content of principles of activity of the Rapid Border Response Units of the State Border Guard Service of Ukraine are considered in the article. Approaches to defining and classifying principles are analysed.

Taking into account the analysis of the content of the concept of “principle”, it is concluded that the principles of activity of the units of rapid response of the State Border Guard Service of Ukraine are considered as the corresponding basic requirements and typical rules of activity of units of the response of the State Border Guard Service of Ukraine, which must be addressed to the State Border Guard Service of Ukraine under any terms of service.

As a result of research of scientific works and legislation among the principles of activity of the units of rapid response units of the State Border Service of Ukraine the author outlines general and special principles.

The general principles inherent in rapid response units, as well as the whole system of bodies of the State Border Guard Service of Ukraine, include: legality; respect and compliance to the rights and freedoms of man and citizen; non-partisanship; continuity; combination of overt, covert and conspiratorial forms and methods of activity; unity; collegiality in the development of important decisions; interaction with state authorities, local self-government bodies and public organizations in carrying out the tasks assigned to the State Border Service of Ukraine; openness to democratic civilian control.

The author distinguishes the special principles of activity of the units of rapid response into two groups: the principles of completing and functioning of these units.

Principles of manning determine the requirements for servicemen who complete the rapid response units, they are fundamental, because they affect the quality of the implementation of tasks assigned to such units. Principles of manning can be described as preliminary, introductory, but adherence to them determines the future professionalism of rapid response units when they are created.

The principles of functioning of the Rapid Response Units include: the constant readiness of the units to confront existing and potential threats to national security at the state border; high maneuverability; conformity of forms, methods and means of activity of complexity of the situation existing on the state border; comprehensive information support; maintaining the image of the border service; rapid establishment of interaction within the framework of the OUF; interaction with the population on the basis of partnership.

It is concluded that the peculiarities of the activities of these units are determined by special principles, which in turn are principles of manning and functioning.

References

Seleznova, O. M. (2014). Teoretyko-metodolohichni osnovy informatsiinoho prava Ukrainy. Chernivtsi: Misto.

Shynkaruk, V. I. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Abrys.

Pryntsyp. (1976). Slovnyk ukrainskoi movy (v 11 t., tom 7). (p. 693). Kyiv. Retrieved from: http://bit.ly/38VZDxP.

Busel, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin: Perun.

Skomarov, O. (2016). Pryntsypy diialnosti natsionalnoho antykoruptsiinoho biuro Ukrainy. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy, 3, pp. 222–229.

Yarmysh, O. N., & Serohin, V. O. (2006). Derzhavne budivnytstvo i mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Kharkiv, 672 p.

Skakun, O. F. (2011). Teoriia prava i derzhavy. Kyiv: Alerta.

Tyshchenko, M. M., Bohutskyi, V. V., & Hryhorenko, Ye. I. (2014). Viiskova administratsiia (2nd ed.). Kharkiv: Pravo.

Maliuha, V. I. (2002). Pryntsypy orhanizatsii ta diialnosti prokuratury Ukrainy (avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk). Kyiv, 22 p.

Liashuk, R. M. (2010). Administratyvno-pravove rehuliuvannia zastosuvannia sylovykh zakhodiv u diialnosti Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy (dys. … kand. yuryd. nauk). Kyiv, 246 ark.

Liashuk, R. M. (2015). Diialnist viddiliv prykordonnoi sluzhby Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy (administratyvno-pravovyi aspekt) (Hrokholskyi, V. L., ed.). Khmelnytskyi, 386 p.

Hrokholskyi, V. L. (2004). Upravlinnia diialnistiu spetsialnykh pidrozdiliv MVS Ukrainy po borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu (dys. … d-ra yuryd. nauk). Kharkiv, 425 ark.

Melnyk, A. F., Obolenskyi, O. Yu., Vasina, A. Yu., & Hordiienko, L. Yu. (2009). Derzhavne upravlinnia. Kyiv: Znannia.

Oryshchenko, I. V. (2012). Shchodo pryntsypiv orhanizatsii ta diialnosti prokuratury Ukrainy. Forum prava, 1, pp. 691–696. Retrieved from: http://bit.ly/2QqLW3G.

Halai, V. O., & Yavorska, O. O. (2014). Osnovni pryntsypy diialnosti orhaniv publichnoi administratsii yak zaporuka zabezpechennia prav i svobod liudyny. Aktualni problemy derzhavy i prava. Odesa, 72, pp. 300–305.

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 03.04.2003 № 661–IV. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 27, st. 208.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.11.2015 № 1189–r. Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2x501Nl.

Published
2019-12-27
Section
Administrative Law and Process; Financial Law, Informational Law