Human Rights and International Standards: Correlation between National and International Legislation

Keywords: international standards, protection of human rights, correlation of national and international norms, international legal principles

Abstract

The article examines the problem of protection of human rights in national and international law, which is the most important feature of civil society. Taking into account the importance of the area under study, as well as the importance of a clear settlement of relations regarding the observance of human rights in all spheres of life, the question of the relationship between the norms of national and international legislation in this area is acute.

The purpose of the study is to determine the priorities between national and international legislation, as well as to establish the compliance of domestic norms designed to protect human rights with international legal standards.

It has been established that the Constitution consolidates the priority of international instruments over national legislation that clearly defines the relationship and interaction of internationally recognized standards and principles with the relevant provisions of the current legislation of Ukraine in the sphere of protection of human rights and fundamental freedoms. This ensures that the participating countries comply with both their home-constitutions and international legal acts. Moreover, the level of global security depends on the level of correlation between the policies of individual states and the provisions of international legal norms.

But the standards and principles of international law and international agreements of Ukraine may not be above the constitutional, and are a part of the national system of law, which is based on the Constitution of Ukraine. In addition, international standards should not be perceived as immutable, since it may lead to a partial loss of the national identity of the legal system. Therefore, the perception of these international standards should take into account the traditions and specifics of the national legal system. The Constitution of Ukraine shall be a guarantor of preserving national identity in the process of implementation or reception of international standards.

It is determined that international legal standards are the determining factor that determines the level of correlation of national legislation with the relevant international legal norms.

International legal standards have been defined as the determining factor that reveals the correlation level of national legislation with relevant international legal norms.

References

Derkach, A. (2019). Mizhnarodno-pravovi standarty zakhystu prav liudyny ta yikh vidobrazhennia v konstytutsii Ukrainy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 8, pp. 124–127.

Ivanchenko, O. M. (2011). Spivvidnoshennia norm mizhnarodnoho i natsionalnoho prava (dys. … kand. yuryd. nauk). Odesa.

Varpakhovskaya, E. M. (2008). Mezhdunarodno-pravovyye standarty v oblasti zashchity prav zhertv prestupleniy. Irkutsk.

Spesivov, N. V. (2015). Nekotoryye problemy implementatsii mezhdunarodnykh standartov prav cheloveka v Rossiyskoye zakonodatelstvo. Uchenyye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: gumani-tarnyye i sotsialnyye nauki, 2, pp. 232–234.

Ermishina, N. S. (2012). Evropeyskiye standarty v oblasti prav cheloveka i ikh rol v obespechenii prav lichnosti v rossiyskom ugolovnom protsesse (dis. … kand. yurid. nauk). Saratov.

Laptev, P. A. (n.d.). Mezhdunarodno-pravovyye protsedury i kontrolnyye me-khanizmy v oblasti zashchity prav cheloveka i okhrany chastnoy zhizni. Retrieved from Moskovskiy Libertarium: http://bit.ly/2wTV4a5.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651–VI. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2vmI7oU.

Kartashkin, V. A., & Lukasheva, E. A. (2010). Mezhdunarodno-pravovyye standarty prav cheloveka: universalizm. regionalizm. realii. Gosudarstvo i pravo, 7, pp. 37–45.

Malanczuk, P. (2004). Akehursts Modern introduction to International Law (7th ed.). London,

Currie, J. H. (2001). Public International Law. Ontario, Irwin Law Inc.

Obshchaya deklaratsiya prav cheloveka ot 10.12.1948. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2QcjO3Y.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 04.11.1950. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2V1LT1v.

Published
2019-12-27
Section
International Law; European Law