Functions of the University Scientific Journal as an Institution of Scientific-Educational Law

  • Vitalii TSYMBALYUK Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University
Keywords: law, science, education, journal, university

Abstract

The article offers the research results on complex functions of the University scientific journal, as the institution of scientific-educational law. The category «University scientific journal» is proposed to be understood in the following contents. A university scientific journal is a variety of titles of periodical scientific publications (for example, journal, a bulletin, scientific notes) published by universities using their own organizational, material, financial and other resources, or in cooperation with other publishing houses, including scientific institutions. The main form of presentation of scientific information is articles of researchers and scientists.

 It is proved, that by their nature scientific journals have the multifunctional content. It is extrapolated to the set of many scientific tasks, and then to the educational and other functional activities of the University in accordance with the law. In this regard, scientific-educational law is considered as a route for a special part of such an integrated branch of law as information law. This allows determining the institutional components normatively, including the functions of the scientific journal of the University. They are proposed to be considered in the complex, interrelation, incorporation not only as part of the scientific and educational law, but also with other sub-branches of the special part of the information law and certain institutions of the latter. These institutes of information law are structured in its general and special parts. At the same time, it is proposed to consider the functions of the University scientific journal in system features.

Consideration of the problems specified in the title of the publication topic focuses on legal components of the needs and interests of subjects of law, the ambiguity of understanding of the purpose of a scientific journal. Particular attention is paid to those that cause a conflict of interests between scientists, teachers, university managers, individual representatives of public administration bodies. This is relevant to those who perform administration, control, determine and implement State policy in the scientific and educational sphere of the country.

References

Tsymbaliuk, V. S. (2011). Informatsiine pravo: kontseptualni polozhennia do kodyfikatsii informatsiinoho zakonodavstva. Kyiv: Osvita Ukrainy

Tsymbaliuk, V. S. (2016). Naukovo-osvitnie pravo Ukrainy: metodolohichni, kontseptualni, doktrynalni polozhennia do stratehii derzhavnoi polityky rozvytku krainy. Informatsiia i pravo, 2 (17), pp. 173–180.

Tsymbaliuk, V. S. (2016). Mizhhaluzevyi vzaiemozviazok zakonodavstva Ukrainy pro derzhavnu sluzhbu z naukovo-osvitnim pravom (iak skladova derzhavnoi polityky). Aktualni pytannia realizatsii novoho Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu». (pp. 112–115). Zaporizhzhia: Vseukr. forum vchenykh-administratyvistiv.

Tsymbaliuk, V. S. (2016). Naukovo-osvitnie pravo yak osnova humanitarnoho, a otzhe i ekonomichnoho rozvytku suspilstva. Naukovi poshuky u III tysiacholitti: sotsialnyi, pravovyi, ekonomichnyi ta humanitarnyi vymiry. Zbirnyk mat. Mizh narod. nauk.-prakt. konf. (pp. 166–169). Kirovohrad: KOD.

Tsymbaliuk, V. S. (2016). Naukovo-osvitnie pravo, yak osnova transformatsii u suspilstvi znan ta innovatsiinoho rozvytku Ukrainy. Pravovi pytannia transformatsii informatsiinoho suspilstva v suspilstvo znan, yak osnovy innovatsiinoho rozvytku Ukrainy. (pp. 95–102). Kyiv: NDIIP NAPrN Ukrainy. NNTs informatsiinoho prava ta pravovykh pytan informatsiinykh tekhnolohii FSP NTUU «KPI».

Tsymbaliuk, V. S. (2016). Pravovyi status znannia, yak konsolidovanoho obiekta v informatsiinomu pravi ta pravi intelektualnoi vlasnosti: metodolohichnyi aspekt. Rol i mistse informatsiinoho prava i prava intelektualnoi vlasnosti v suchasnykh umovakh. (pp. 18–23). Kyiv : NDI informatyky ta prava, NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy. NNTs informatsiinoho prava ta pravovykh pytan informatsiinykh tekhnolohii FSP NTUU «KPI».

Tsymbaliuk, V. S. (2016). Naukovo-osvitnie pravo, yak pidhaluz informatsiinoho prava Ukrainy: tendentsii formuvannia i rozvytku. Suchasni tendentsii rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti. (pp. 139–140). Zhytomyr: ZhNAEU.

Tsymbaliuk, V. S. (2017). Poiednannia akademichnosti ta kreatyvnosti v suchasnii teorii prava, u konteksti naukovo-osvitnoho prava. Publichne pravo. № 3 (27). pp. 65–72.

Tsymbaliuk, V. S. (2017). Vzaiemozviazok innovatsiinoho prava z naukovo-osvitnim pravom. Suchasni tendentsii rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti. (pp. 196–199). Zhytomyr: ZhNAEU.

Tsymbaliuk, V. S. (2018). Naukovo-osvitnia informatyka yak obiekt prava. Suchasni tendentsii rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti. (pp. 239–242). Zhytomyr: ZhNAEU.

Tsymbaliuk, V. S. (2018). Kontsepty naukovo-osvitnoi informatyky yak instytutu publichnoho prava. Kontseptualni problemy rozvytku suchasnoi humanitarnoi ta prykladnoi nauky. mat. II Vseukr. nauk.-prakt. sympoziumu. Ivano-Frankivsk (pp. 268–272). Retrieved from: http://bit.ly/2vhoQ8l.

Tsymbaliuk, V. S. (2019). Dialektyka u administratyvno-pravovomu rehuliuvanni naukovo-osvitnoi sfery. Dialektychni ta praktychni pytannia perspektyv rozvytku pravovoi nauky v suchasnykh umovakh. (pp. 276–282). Kyiv: DUIT.

Tsymbaliuk, V. S. (2019). Okremi konstytutsiino-pravovi zasady modernizatsii naukovo-osvitnoi sfery v konteksti yevrointehratsii Ukrainy. Litopysets, 14, pp. 22–28. Retrieved from: http://bit.ly/2TIMBzr.

Tsymbaliuk, V. S. (2019). Tendentsii administratyvno-pravovoho stymuliuvannia publikatsiinoi aktyvnosti u naukovo-osvitnii sferi Ukrainy. Suchasni tendentsii rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti. (pp. 47–49). Zhytomyr.

Tsymbaliuk, V. S. (2019). Tsinnisnyi vymir prava u naukovo-osvitnii politytsi Ukrainy: zdobutky, nedoliky ta perspektyvy. Konstytutsiini tsinnosti: pravova pryroda ta praktyka realizatsii (u 2-kh chast, chast. 2, pp. 256–260). Khmelnytskyi: Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova.

Bilousov, Yu. V., & Bondarenko-Zelinska, N. L. (2009). Problemni pytannia provadzhennia u zviazku iz rozgholoshenniam informatsii, yaka mistyt bankivsku taiemnytsiu, shchodo fizychnykh ta yurydychnykh osib. Universytetski naukovi zapysky, 4 (31), pp. 24–32.

Published
2019-12-27
Section
General