Procedures for Acquisition of Land Ownership

Keywords: property right, land plot, acquisition procedure, acquisition methods, land market

Abstract

It is established that the right of ownership of land is a set of powers of individual entities in relation to land plots or the right to them, enshrined in the norms of law, taking into account the restrictions established by law. The subjects of land relations are characterized depending on the form of land ownership. It is proposed to understand the procedure of granting land ownership as the activity of interested persons or state bodies of the relevant levels and other entities, which is aimed at establishing the right of the relevant entity to a specific plot. It is established that the procedure for acquiring a plot of land by a person is clearly defined and includes several methods defined by law. Procedures for acquiring land ownership by a natural or legal person are analysed, depending on the methods defined by land and civil legislation. It is proposed to introduce only an electronic form of land auctions. It is established that an additional condition for the acquisition of property rights in market conditions is the positive results of the inspection for compliance with the requirements established by the land legislation of the potential purchaser or owner of the agricultural land. The inspection procedure needs to be regulated by the relevant by-law to comply with the requirements of the adopted amendments to the land legislation. The most acceptable model for the introduction of the land market is a moderately limited agricultural land market, which restricts access to purchase by foreigners and legal entities. The expediency of ensuring the proper settlement of relations when concluding agreements on the transfer of ownership of land in market conditions is substantiated. The procedure for acquiring the right of ownership of land is the process of acquiring a person, the right of ownership of land for possession, use and disposal on the terms and in the manner prescribed by law as a result of the decision of the authorized body. The classification of procedures for acquiring land ownership is carried out.

References

Pro vlasnist. Zakon Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky vid 07.02.1991 r. № 697–XII. (1991) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR, 20, 249.

Pro okhoronu zemel. Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. № 962–IV. (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 39, 349.

Tytova, N. (1998) Zemli yak obiekt pravovoho rehuliuvannia. Pravo Ukrainy, 4, 10–15.

Medvedchuk, V. V. (ed.) (2004) Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv : Yurinkom Inter.

Semchyk, V. I., Kulynych, P. F. (eds.) (2001) Zemelne pravo. Kyiv : In Yure.

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3bvab8m.

Karakash, I. I. (2004) Pravo sobstvennosti na zemlyu i pravo zemlepolzovaniya v Ukraine. Kiyev : Istina.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2w1seVb.

Luniachenko, A. V. (2002) Pravovyi rezhym zemel silskohospodarskoho pryznachennia, yaki nalezhat hromadianam na pravi vlasnosti. Kyiv.

Hurevskyi, V. K. (1999) Pravo pryvatnoi vlasnosti hromadian Ukrainy na zemli silskohospodarskoho pryznachennia. Kyiv.

Kucheruk, K. I. (2002) Dohovir kupivli-prodazhu zemelnoi dilianky. Kyiv.

Kulynych, P. F. (2003) Pravo na zemelnu chastku (pai) ta yoho realizatsiia. Mala entsyklopediia notariusa, 2 (8), 38–44.

Nosik, V., Kovalenko, T. (2000) Shchodo pravovoi pryrody zemelnoi chastky (paiu). Pravo Ukrainy, 3, 48–53.

Myronenko, I. V. (2003) Pravova pryroda prava na zemelnu chastku (pai). Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy, XI, 134–139.

Pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan heodezii, kartohrafii ta kadastru. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14.01.2015 r. № 15. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3w3SAzn.

Pro Polozhennia pro Derzhavnyi komitet Ukrainy po zemelnykh resursakh. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.08.2000 r. № 970/2000. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3tDXnpw.

Pro mistseve samovriaduvannia. Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3d8ijhe.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Dzera, O. V., Kuznietsova, N. S., Luts, V. V. (2005) Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy (u 2 t., t. 1). Kyiv : Yurinkom Inter.

Andreitsev, V. I. (2005) Zemelne pravo i zakonodavstvo suverennoi Ukrainy: Aktualni problemy praktychnoi teorii. Kyiv : Znannia.

Yanitskyi, V. P. (2007) Poriadok nabuttia prava vlasnosti na zemelnu dilianku v Ukraini. Kyiv.

Pro mistsevi derzhavni administratsii. Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. № 586–XIV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3eAHuvy.

Bilyk, Yu. D. (2003) Evoliutsiia vlasnosti na zemliu v Ukraini u rynkovykh umovakh. Zemlevporiadnyi visnyk, 3, 8–18.

Sakhatskyi, M. P. (1999) Rozvytok pryvatnoi vlasnosti na zemliu v Ukraini. Ekonomika APK, 4, 3–8.

Danylenko, A. S., Bilyk, Yu. D. (2002) Formuvannia rynku zemli v Ukraini. Kyiv : Urozhai.

Kulynych, P. F. (2004) Pravovi aspekty formuvannia rynku zemli silskohospodarskoho pryznachennia. In Orhanizatsiino-pravovi problemy rozvytku ahrarnoho i zemelnoho rynkiv v Ukraini (pp. 36–43). Kyiv : Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy.

Razmetayev, S. V. (1995) Pravo sobstvennosti na zemelnyye resursy v Ukraine. Kharkov.

Pro pryskorennia zemelnoi reformy ta pryvatyzatsiiu zemli. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 13.03.1992 r. № 2200–XII. (1992) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25, 355.

Onyshchenko, O. M. (2001) Osoblyvosti suchasnykh zemelnykh vidnosyn v Ukraini. Ekonomika Ukrainy, 4, 56–62.

Dmukh, M. (2003) Vydilennia v naturi (na mistsevosti) zemelnoi chastky (paiu) yak sposib nabuttia hromadianamy prava vlasnosti na zemliu: osoblyvosti pravovoi rehlamentatsii. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, 38, 394–398.

Pro poriadok vydilennia v naturi (na mistsevosti) zemelnykh dilianok vlasnykam zemelnykh chastok (paiv). Zakon Ukrainy vid 05.06.2003 r. № 899–IV. (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 38, 314.

Lunyachenko, A. V. (2002) Zemli selskokhozyaystvennogo naznacheniya: pravovoy rezhim ispolzovaniya grazhdanami na prave sobstvennosti. Odessa : Latstar.

Hlotova, O. V. (2003) Pravove rehuliuvannia pravochyniv shchodo zemelnykh dilianok v Ukraini. Kyiv.

Nosik, V. (2004) Oformlennia i pereoformlennia prav na zemliu: yurydychnyi fakt, pravo chy oboviazok. Pravo Ukrainy, 5, 127–130.

Bohynia, D., Volynskyi, H. (1995) Pryvatyzatsiia: tsili, napriamy, problemy. Ekonomika Ukrainy, 3, 3–14.

Shulha, M. V. (ed.) (2004) Fermerske hospodarstvo: pravovi zasady stvorennia, funktsionuvannia ta prypynennia. Kharkiv : Odissei.

Kulynych, P. F. (1999) Pravove rehuliuvannia ta shliakhy vdoskonalennia pryvatyzatsii silskohospodarskykh zemel. In Semenenko, B. A. (ed.) Aktualni pytannia pryvatyzatsii ta otsinky zemel (pp. 16–22). Sumy : VVP «Mriia-1».

Nosik, V. V. (ed.) (2003) Naukovo-praktychnyi komentar do Zakonu Ukrainy «Pro osobyste selianske hospodarstvo». Kyiv : Kondor.

Peichev, K. P. (2005) Pravove rehuliuvannia vidchuzhennia zemelnykh dilianok. Kharkiv.

Brusentsova, Ya. (2016) Zastosuvannia zemelnoho zakonodavstva v diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. Kharkiv : Faktor.

Tymchasove polozhennia pro poriadok provedennia zemelnykh auktsioniv u m. Khmelnytskomu vid 27.09.2006 r. № 8. (N.d.) Retrieved from Khmelnytska miska rada. https://bit.ly/3of9cS0.

Semchyk, V. I. (ed.) (2004) Zemelnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar (2-e ed.). Kyiv : In Yure.

Volynets, A. (2005) Vidmova orhanu mistsevoho samovriaduvannia u prodazhu zemelnoi dilianky yurydychnii osobi. Yurydychnyi zhurnal, 5 (35), 125–126.

Bodnar, Ye. (2005) Pidstavy i umovy prydbannia prava vlasnosti na zemliu yurydychnymy osobamy. Yurydychnyi zhurnal, 4 (34), 80–83.

Pro otsinku zemel. Zakon Ukrainy vid 11.12.2003 r. № 1378–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3biOhrS.

Poriadok vchynennia notarialnykh dii notariusamy Ukrainy. Zatv. nakazom Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 22.02.2012 r. №296/5, zareiestr. v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 22.02.2012 r. za № 282/20595. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3o5z5nf.

Postanova Verkhovnoho Sudu vid 03.07.2018 r. u spravi № 670/266/17. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3eDpCQR.

Pechenyi, O. (2019) Vyznannia prava vlasnosti za nabuvalnoiu davnistiu: pidstavy, poriadok, protsesualni osoblyvosti. Visnyk Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy, 4 (52), 19–29.

Herasymchuk, L. (2020) Nabuvalna davnist yak pidstava nabuttia prava vlasnosti na zemelnu dilianku. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2, 172–176.

Manohora, T. V. (2020) Nabuvalna davnist na zemelnu dilianku. Informatsiia i pravo, 1 (32), 145–152.

Zubrytskyi, O. V. (2019) Pravove rehuliuvannia obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia v Ukraini ta krainakh YeS: porivnialno-pravovyi aspekt. Kyiv.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia. Zakon Ukrainy vid 31.03.2020 r. № 552–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3bvab8m.

Published
2020-12-31
Section
Law