Policy of Technological Renewal of Machine-and-Food Enterprises in the Efficient Functioning of the Electronic System

Keywords: policy of technological renewal, technologies, technological development, strategy, production system

Abstract

The article is devoted to revealing the essence of the policy of technological renewal of machine-building enterprises in the efficient functioning of the production system. The policy of technological renewal of machine-building enterprises in the effective functioning of the production system is defined as a set of its components, which contains a number of economic indicators that characterize the company's ability to develop new or improved technologies in production. It is proved that it is due to the constant introduction into production of new products, equipment and technologies, constant reduction of all types of costs, improving the quality characteristics of technologies to ensure the effective functioning of the production system. An algorithm for selecting and implementing a policy of technological renewal of machine-building enterprises in the effective functioning of the production system, which provides for the implementation of the following stages: identification of technological renewal policy goals, strategic analysis, choice of technological renewal policy, implementation of technological renewal policy, its adjustment. The requirements to be met by the process of selection and implementation of the policy of technological renewal of machine-building enterprises in the efficient functioning of the production system are determined. Strategic measures have been formed to implement the policy of technological renewal of machine-building enterprises in the effective functioning of the production system, based on the following components: production, scientific, personnel, financial, investment and marketing. The main tasks that are necessary to minimize the impact of risk in the implementation of the policy of technological renewal in the enterprise are formed. It is proved that the development of a mechanism of technological renewal at a machine-building enterprise, which will take into account the most important aspects of the enterprise, will ensure the effective functioning of the production system. Carrying out the policy of technological renewal of machine-building enterprises determines not only its efficiency, but also helps to identify both real and potential opportunities of the enterprise to take measures to enhance technological development, improve the competitive position of the enterprise and increase its revenues.

References

Kolomiiets, I. F., Hoshovska, H. V. (2013) Innovatsiino-tekhnolohichnyi rozvytok rehionu: sutnist ta naukovi pidkhody do traktuvannia poniattia. Rehionalna ekonomika, 4, 175–181.

Boichyk, I., Vasylchuk, V. (2010) Vyrobnycha stratehiia, yii mistse i rol v stratehichnomu rozvytku pidpryiemstva. Visnyk TNEU, 3, 99–104.

Orlov, P. A., Ruban, V. V. (2007) Metodicheskij podhod k ranzhirovaniju proektov real'nyh investicij po social'no-jekonomicheskoj jeffektivnosti. Biznes-Inform, 8, 8–10.

Nepran, A. V. (2016) Formuvannia ta vykorystannia finansovoho potentsialu investytsiinoi diialnosti v Ukraini. Finansy Ukrainy, 9, 111–127.

Fedulova, L. I. (2008) Stratehiia tekhnolohichnoho rozvytku: mikroekonomichnyi pidkhid. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 628, 674–681.

Romanyshyn, V. O., Bulavynets, O. V. (2014) Rynok borhovykh zoboviazan yak alternatyvne dzherelo finansuvannia pidpryiemstv v Ukraini. Finansy Ukrainy, 11, 116–124.

Pyroh, O. V. (2011) Tekhnolohichnyi rozvytok promyslovosti Ukrainy. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 7(2), 248–252.

Published
2020-12-31
Section
Economics