Implementation of Innovative Energy Saving Projects to Strengthen the Competitiveness of Domestic Enterprises

Keywords: energy-savings, innovative project, competitiveness of enterprise, alternative sources of fuel or energy, project management, energy management, energy audit

Abstract

The article deals with the features of innovative projects launch of the energy saving on the enterprises of Ukraine, the necessity of research of essence and specific of introduction of such projects is substantiated concerning the energy-savings on enterprises, their place in the system of economic relations is examined. Foreign experience of market of innovative projects introduction of the energy-saving is investigated, that is one of the basic component elements of effective competition which is beneficial in innovative activity of enterprises, which means the launch of innovative developments, new technologies, knowledge, information. The basic most effective districting over of territory of Ukraine is demonstrated, where realization of innovative projects of the energy efficiency introduction and energy-savings of sunny power stations and surface windy power stations is carried out. Considerable technically accessible potential of power mediums production of redintegrated energy and alternative types of fuel sources in Ukraine is revealed. The basic barriers over introduction of innovative projects in the market of energy-savings are shown, in particular: limited access to technologies and innovations, high cost of services in energy efficiency, lack of skilled specialists, sub-zero quality of suggestion of services in energy efficiency in the market etc. Attention is focused on using of project management for realization of innovative projects, as a basic tool of management, in particular to the energy management and energy audit, and their basic tasks on an enterprise are given. The basic strategic constituents regarding the development of fuel and energy complex of Ukraine and its competitiveness are pointed out, as well the use of alternative energy sources on a period to 2035, that is mentioned in operating Power strategy «Safety, energy efficiency, competitiveness». The mechanism of electric power production stimulation of iterated sources in Ukraine is demonstrated which means the «Green» price for the subjects of managing that produce power from the solar and wind energy.

References

Verner, I. Ye. (ed.) (2020) Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2019 rik. Kyiv. Retrieved from Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: https://bit.ly/2WraS0Q.

Otsinka rynku postachalnykiv posluh z enerhoefektyvnosti (2018). Kyiv. Retrieved from Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy: https://bit.ly/3x7abq7.

Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku «Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist». Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.08.2017 r. № 605–r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2Wr2YEL.

Santo, B. (1990) Innovaciya kak sredstvo ekonomicheskogo razvitiya (B. V. Sazonov, ed.). Moskva : Progress.

Tviss, B. (1989) Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedeniyami (K. F. Puzynya, ed.). Moskva : Ekonomika.

Fathudinov, R. A. (1998) Innovacionnyj menedzhment. Moskva : Biznes-shkola «Intel Sintez».

Yermilov, S. F., Heiets, V. M., Yashchenko, Yu. P. et al. (2009) Enerhoefektyvnist yak resurs innovatsiinoho rozvytku: Natsionalna dopovid pro stan ta perspektyvy realizatsii derzhavnoi polityky enerhoefektyvnosti u 2008 rotsi. Kyiv, NAER. Retrieved from: https://bit.ly/370Ga0H.

Kubyshyna, N. S., Tsapuk, O. Yu. (2012) Vprovadzhennia innovatsiinykh rozrobok v enerhozberezhenni yak zasib pidtrymannia enerhetychnoi bezpeky krainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 749 (Lohistyka), 429–433. Retrieved from: https://bit.ly/3ryXwes.

Danilkova, A. Yu. (2016) Systema spetsyfichnykh mekhanizmiv polityky enerhoefektyvnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 4 (1), 142–146. Instytutsiinyi repozytarii Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. ISSN 2310-8037. Retrieved from: https://bit.ly/3iOWY08.

Pavlova, S. I. (2018) Upravlinnia proektamy enerhoefektyvnosti promyslovykh pidpryiemstv. Intelekt XXI, 4, 78–82. Retrieved from: https://bit.ly/377YrsE.

Bukreieva, D. S. (2020) Intehralna systema pokaznykiv otsinky efektyvnosti innovatsiinoho proiektu na stadii yoho vprovadzhennia. Ekonomichnyi visnyk, 4, 101–109. https://doi.org/10.33271/ebdut/72.101.

Blok II. Zaluchennia investytsii u rozvytok soniachnoi ta vitrianoi enerhetyky v Ukraini. (N.d.) Retrieved from Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy: https://bit.ly/2WpgJUq.

Pro zatverdzhennia Poriadku vstanovlennia, perehliadu ta prypynennia dii «zelenoho» taryfu na elektrychnu enerhiiu dlia subiektiv hospodarskoi diialnosti, spozhyvachiv elektrychnoi enerhii, u tomu chysli enerhetychnykh kooperatyviv, ta pryvatnykh domohospodarstv, heneruiuchi ustanovky yakykh vyrobliaiut elektrychnu enerhiiu z alternatyvnykh dzherel enerhii. Postanova Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunalnykh posluh vid 30.08.2019 r. № 1817. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3zH0EaO.

Vykorystannia enerhozberihaiuchykh tekhnolohii v krainakh YeS: dosvid dlia Ukrainy. Analitychna zapyska (26.03.2010). Retrieved from Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen: https://bit.ly/3i4crtZ.

Published
2021-04-02
Section
Entrepreneurship, trade and exchange