Legal Regulation of Digitalization as a Vector for Private Law Development on the Example of Educational Relations

Keywords: education law, legal regulation, digitalization, IT-law, civil law, artificial intelligence

Abstract

The digital transformation of society and the legal regulation of informatization in the field of education are investigated. Modern information and communication technologies are an integral part of every business and entity; they are used in every field of human activity, where education is no exception. Informatization of education is a rather complex modern trend associated with the introduction into the educational process of various information tools based on microprocessors, as well as electronic products and new pedagogical technologies based on the use of information and communication technologies for learning. There are several areas of digitalization of education, each of which has already received or is waiting for legal regulation. IT technologies are at the forefront of the ongoing educational reform in Ukraine. Modern legislation of Ukraine and, in particular, the framework education law have defined the following areas of digitalization of the educational sphere: online submission of documents for admission to educational institutions; attribution of information and communication competence to key competences; involvement of information and communication technologies in the educational process in the form of activation of distance learning; expansion of teaching methodology due to the emergence of Kahoot methods and educational Hackathon; transparency and general availability of information about the activities of educational institutions on websites; benchmarking and rating of educational institutions; formation and transparency of state electronic databases on education; introduction of electronic document management, application of information-analytical system “Training”; use of the online account for students and teachers; electronic library funds; fight against academic plagiarism; online repository; the use of artificial intelligence in education. The use of information technology can improve the level of education and maintain a balance between the involvement of science and technology, on the one hand, and human resources, on the other, in the learning process. Information and communication technologies and the use of artificial intelligence in the near future will not replace in person teaching, but will significantly change the emphasis in the educational process.

References

Stefanchuk, R. O. (2018) Informatsiini tekhnolohii ta pravo: quo vadis? Pravo Ukrainy, 1, 30–50.

Kharytonov, Ye., Kharytonova, O. (2018) Sutnist IT-prava: poshuk paradyhmy. Pravo Ukrainy, 1, 18–29.

Kharytonov, Ye. O., Kharytonova, O. I. (2019) IT-pravo: teoriia ta praktyka (2nd ed.). Odesa : Feniks.

Yavorska, O. S. (ed.) (2017) IT pravo. Lviv : Levada.

Bachynskyi, T. V. (2020) Osnovy IT-prava (3rd ed.). Kyiv : Yurinkom Inter.

Kharytonova, O. I., Kharytonov, Ye. O. (eds.) (2017) IT-pravo: poniattia ta sutnist. Odesa : Feniks.

Kharytonova, O. I., Kharytonov, Ye. O. (eds.) (2017) IT-pravo ta informatsiina bezpeka. Odesa : Feniks.

Buletsa, S. B., Mendzhul, M. V. (eds.) (2020) Chetverte pokolinnia prav liudyny: osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia, problemy ta perspektyvy rozvytku v sferi okhorony zdorovia. Uzhhorod : Hoverla.

IT pravo : problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini (materialy shchorichnoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii). (N.d.) Retrieved from Asotsiatsiia doktoriv filosofii Ukrainy: https://bit.ly/3roBLO8.

Vasyliev, A. V. (ed.) (2016) IT-zabezpechennia diialnosti innovatsiinoho universytetu: dosvid ukrainskoho vyshu. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet.

Pro zatverdzhennia Poriadku podannia ta rozghliadu zaiav v elektronnii formi na uchast u konkursnomu vidbori do zakladiv vyshchoi (fakhovoi peredvyshchoi) osvity Ukrainy v 2020 rotsi. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 06.04.2020 r. № 482. (2020) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 48 (23.06.2020), 1524.

Pro osvitu. Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145–VIII. (2020) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 38–39, 380.

Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.09.2020 r. № 898. (2020) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 81 (16.10.2020), 2615.

Brown, D. C., Przypyszny, J. R., Tronble, K. R. Legal Issues in Distance Education: National Association of College and University Attorneys, 2007.

Coursera. Retrieved from: https://www.coursera.org/.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.04.2013 r. № 466. (2013) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 36, 1288.

Pro vyshchu osvitu. Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 r. № 1556–VII. (2014) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 37–38, 2004.

Davydova, N. O. (2016) Pravovyi status uchasnykiv vidnosyn u sferi osvity v SShA i perspektyvy yoho implementatsii v osvitniu systemu Ukrainy (tsyvilno-pravovyi aspekt). Kyiv : Lira-K.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Yedynu derzhavnu elektronnu bazu z pytan osvity. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 08.06.2018 r. № 620. (2018) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 84 (02.11.2018), 2790.

Pro elektronni dokumenty ta elektronnyi dokumentoobih. Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 r. (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 36, 275.

Polozhennia pro Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.07.2017 r. № 541. (2017) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 61 (04.08.2017), 1874.

Copeland, B. J. Artificial intelligence. Retrieved from Encyclopædia Britannica: https://bit.ly/36NFpI1.

Published
2021-04-02
Section
Law