Essence, Elements, Risks and Statistical Dimensions of Ukraine’s National Security

Keywords: national security of Ukraine, tourism safety, element, block, sphere, risk, loss, threat, danger, probability, state, legal entity, natural person

Abstract

The exceptional importance, extreme necessity and permanent relevance of the study of national security problems of Ukraine are substantiated. The essence of Ukraine’s national security is clarified through protection of national interests and strengthening of national position in the spheres of health care, childhood protection, social policy, pension provision, housing and communal services, migration policy, financial services market, property rights protection, stock market and securities circulation, fiscal and customs policy, trade, business, banking services, investment policy, auditing, monetary policy, licensing, industry, agriculture, transport, communications, energy and energy saving, operation natural monopolies, subsoil use, land and water resources, minerals, education, science, science technology and innovation policy, cultural development, information protection, information technology, freedom of speech and information security, cyber security and cyber defence, ecology and environmental protection, law enforcement, anti-corruption, border activities, defence, and other areas of public administration. Elements of national security of Ukraine are grouped into economic, social, informational, educational-scientific, law enforcement, defence, ecological and cultural blocks, as well as a block of other spheres of public administration. The technique of calculation of the parameters defining level of stability and durability of national security of Ukraine is developed and offered on the basis of theoretical approach. The essence of risks, dangers and threats to the national security of Ukraine is highlighted. Variants and cases of inverse curvilinear dependence between the probability of occurrence of risks in the sphere of national security of Ukraine and the degree of stability and strength of national security of Ukraine are established, modelled and characterized. With the help of the defined integral, the methods of calculating losses and loss of benefits of the state, legal entities and individuals due to the occurrence of risks, as well as the field of spread of national security risks of Ukraine are outlined. The classification and attempt to calculate the probability of occurrence of national security risks of Ukraine by elements and blocks is made.

References

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3wpqGiy.

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. № 964–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3qfEMSH.

Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14.09.2020 r., vvedeno v diiu Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. № 392/2020. Retrieved from Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy: https://bit.ly/3ww3nUf.

Antoshkin, V. K. (2014) Ekonomichna ta natsionalna bezpeka regioniv. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 2, 108–110. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3BUJzuW.

Hlazov, O. V. (2011) Natsionalna bezpeka: sutnist, oznaky, kontseptsiia ta heopolitychni chynnyky. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Politolohiia, 155 (143), 42–46. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/2YnzpVO.

Honcharuk, V., Biliavskyi, H., Kovalov, M., Rubtsov, H. (2009) Natsionalna ekolohichna bezpeka ta ekolohichna pasportyzatsiia vodnykh obiektiv. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 5, 22–29. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3ESFGIH.

Maliienko, O. (2014) Natsionalna bezpeka kriz pryzmu naukovoho potentsialu. Viche, 22, 2. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3CVXlif.

Matiazh, S. V. (2008) Natsionalna bezpeka Ukrainy v konteksti yevroatlantychnoi intehratsii. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly]. Ser.: Politolohiia, 93 (80), 45–48. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3khX4ib.

Novytskyi, H. V. (2008) Teoretyko-pravovi osnovy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Kyiv : Intertekhnolohiia.

Osaul, A. O., Merkulov, K. O. (2013) Natsionalna ekonomichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 2, 157–166. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3H22GXN.

Struk, N. M., Bilotskyi, O. V. (2018) Natsionalna ta enerhetychna bezpeka: spivvidnoshennia poniat. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, 1. Retrieved from: https://bit.ly/3BNzYWI.

Teoriia ymovirnostei ta matematychna statystyka: Chastyna 1. Vypadkovi podii: Lektsii i praktykum / uklad.: I. V. Veryhina, O. V. Ostrovska. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2018. 57 s.

Fasolko, T. M., Semianchuk, P. M. (2020) Sutnist i struktura natsionalnoi bezpeky Ukrainy. In Zbirnyk tekstiv dopovidei za materialamy Deviatoi Vseukrainskoi zaochnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Stanovlennia ta rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini» (7 hrudnia 2020 r.). (pp. 204–208) Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova.

Tsyhanov, V. V. (2013) Natsionalna bezpeka: problemy vyznachennia ta otsinky efektyvnosti. Stratehichni priorytety, 3, 122–127. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: https://bit.ly/3qfsvgN.

Published
2021-07-03
Section
Public Administration