Interaction of the Probation Service and Civil Society Institutions in the Implementation of Probation Tasks

  • Tetiana Nikiforova Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Keywords: probation, probation program, volunteer for probation, chaplain, community, civil society institutions, public organizations, religious organizations
Language: Ukrainian

Abstract

The current national legislation, which regulates the organization and implementation of probation in Ukraine in terms of regulating the cooperation of the probation service with civil society institutions, is analyzed. It has been established that such cooperation is possible by involving volunteers in probation in carrying out tasks related to the supervision of convicts and the implementation of social and educational work with them, as well as interaction on a contractual basis with enterprises, institutions and organizations irrespective of the forms of ownership. The disadvantages of such regulation are revealed, including the discrepancy between the norms of the Law of Ukraine «On Probation» and the Regulation on the organization of volunteers' probation activities in terms of involving volunteers in cooperation. The Law «On Probation» proposes to regulate the principles of cooperation of the probation service with public and religious organizations with the definition of mutual rights and responsibilities, responsibility, supervision and control over the activities of the relevant organizations in the field of probation by the probation service. The prospects and effectiveness of cooperation of the probation service with religious organizations, especially with regard to the implementation of social and educational work with the convicts, are analyzed, on the basis of foreign experience and experience of cooperation of state service and religious organizations in the sphere of resocialization of convicts and ensuring public safety. It is concluded that the actual introduction of probation (not the formal implementation of the relevant legislative provisions, but the actual cooperation with the person who committed the crime, aimed at preventing her from committing new crimes without isolating her from society, and vice versa with a real involvement in social processes) is impossible without the close cooperation of probation service with civil society institutions. It is proposed at the legislative level to strengthen the possibility of the development and implementation of non-state alternative probation programs by religious organizations of non-prisoners with probation.

References

Aleksieiev, I. S. (2017) Istoryko-pravovyi rozvytok ta zakonodavcha rehlamentatsiia poniattia «probatsiia». Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Yurydychni nauky», 5, 2, 82–85.

Yahunov, D. V. (2011) Shcho stoit na zavadi stvorennia sluzhby probatsii v Ukraini? (do pytannia pro stvorennia natsionalnoi modeli probatsii) in D. Yahunov (ed.) Aktualni problemy yevropeiskoi intehratsii. Vol. 6. shostyi (pp. 146–173), Feniks.

Verkhovna Rada Ukrainy (2015) Pro probatsiiu : Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 160–VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 93.

Ostapchuk, L. H. (2015) Sluzhba probatsii abo rebrendynh kryminalno-vykonavchoi inspektsii Ukrainy. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka, 3, 162–170.

Duka, O. A. (2017) Osoblyvosti rozvytku profesiinoi kompetentnosti personalu orhanu probatsii. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia: Pedahohichni nauky, 4, 63–75.

Tuliakov, V. (2009) Shliakhy harmonizatsii kryminalnoho zakonodavstva in D. V. Yahunov (ed.) Aktualni problemy yevropeiskoi intehratsii. Vol 5. 262 p.

Kalashnyk, N. S. (2018) Vzaiemodiia instytutsii derzhavy ta hromadianskoho suspilstva v realizatsii polityky vnutrishnoi natsionalnoi bezpeky (pryklad Danii). Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia «Derzhavne upravlinnia», 1, 75–80.

Verkhovna Rada Ukrainy (2017) Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu diialnosti volonteriv probatsii : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 17.01.2017 r. № 98/5. Zakonodavstvo Ukrainy. https://bit.ly/2KqmcR2.

Verkhovna Rada Ukrainy (2011) Pro volontersku diialnist : Zakon Ukrainy 19.04.2011 r. № 3236–VI. Zakonodavstvo Ukrainy. https://bit.ly/2LYCTpT.

Yakovets, D. S. (2016) Pravove rehuliuvannia volonterstva v probatsii ta shliakhy yoho udoskonalennia. Visnyk kryminolohichnoi asotsiatsii Ukrainy, 1 (12), 257–267.

Kosivska raionna derzhavna administratsiia Ivano-Frankivskoi oblasti (2017) Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu ustanovu «Tsentr probatsii» : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 28.12.2017 r. № 4322/5. https://bit.ly/33js7Ae.

Vynohradov, V. V. (2017) Ukrainske yevanhelske kapelanstvo. Protestanty — nadbannia Ukrainy (korotkyi ohliad). Asotsiatsiia «Poklyk». 34 p.

Palii, M. V. (2015) Probatsiia ta kapelanstvo yak novi perspektyvy vzaiemodii derzhavnykh ta relihiinykh instytutiv u protydii zlochynnosti v Ukraini. Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, 1 (4), 355–367.

Palii, M. V., & Koreniuk, A. A. (2016) Normatyvno-pravove zabezpechennia vzaiemodii orhaniv probatsii z relihiinymy orhanizatsiiamy u zapobihanni retsydyvnym zlochynam nepovnolitnikh. Porivnialno-analitychne pravo, 1, 277–280.

Yahunov, D. V. (2013) Yevropeiski pravyla probatsii: pereklad, tlumachennia ta dopomizhni materialy. Feniks, 236 p.

Verkhovna Rada Ukrainy (2017) Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia ta realizatsii probatsiinykh prohram : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.01.2017 r. № 24. Zakonodavstvo Ukrainy. https://bit.ly/2Kohq6M.

Verkhovna Rada Ukrainy (2018) Pro zatverdzhennia Pereliku zakhodiv shchodo realizatsii probatsiinykh prohram : nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 28.03.2018 r. № 926/5. Zakonodavstvo Ukrainy. https://bit.ly/2ODuFpC.

Timofeev, M. T. (2005) Obzor zakonodatelstva skandinavskih i baltijskih stran po sluzhbe probacii (ugolovnomu nadzoru). Sankt-Peterburg, 220 p.

Published
2019-07-18
Section
Criminal Law; Criminology; Criminal Executive Law