Features of Determining the Beginning of the Limitation Period

Keywords: statute of limitations, a limitation period, beginning of the limitation period, claim right, rules for calculating terms

Abstract

The article defines the features of calculating the limitation period, describes the rules and criteria for determining the beginning of the limitation period. The objective and subjective criterions of beginning of motion of this term are distinguished. On an objective criterion the beginning of term of limitation period begins from the moment of violation of right and interest of person. A subjective criterion marks a moment, when a person knew or could know about violation of the right or person of violator. In this case, the real possibility of such awareness is important, not actual. For legal entities, the subjective criterion is realized through the officials (authorized) of its persons or persons within the organ to which the functions assigned to them are exercised. It is determined that the calculation of the commencement of the limitation period for legal entities does not depend on the change of its authorized persons.

The correctness of the calculation of the limitation period from the day after the calendar date in which the offense occurred, which meets the general rules for the calculation of terms and deadlines, is substantiated. It is stated that on the last day of fulfilment of the obligation the person has the right to fulfil it by the end of the day. At the same time, the procedure of applying to the court for technical reasons cannot always be implemented on the day the claim arises, since it requires the preparation of a procedural document — a statement of claim.

The features of calculation of term of limitation period are certain for credit obligations and obligations of minor persons.

It is concluded that in credit obligations, the limitation period should be calculated from the moment of default, not its parts, that is, the day after the contract expires. However, if the creditor files a claim for full early repayment of the debt, the limitation period should be calculated from the next day after the claim is made.

For minors, it is reasonable to calculate the limitation period from the moment of its acquisition or granting them full civil capability

References

Romaniuk, V. A. (2018). Pozovna davnist u tsyvilnomu pravi (avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk). Khmelnytskyi, 20 s.

Engelman, I. E. (2003). O davnosti po russkomu grazhdanskomu pravu: Istoriko-dogmaticheskoye issledovaniye. (Klassika rossiyskoy tsivilistiki). Moskva: Statut.

Novitskiy, I. B. (1954). Sdelki. Iskovaya davnost. Moskva: Gosyurizdat.

Luts, V. V. (2013). Stroky i terminy u tsyvilnomu pravi. Kyiv: Yurinkom Inter.

Vakhonieva, T. M. (2003). Poniattia ta yurydychna pryroda strokiv (terminiv) za novym tsyvilnym zakonodavstvom. Pravo Ukrainy, 12, pp. 40–44.

Tsikalo, V. I. (2004). Davnist u tsyvilnykh pravovidnosynakh (dys. … kand. yuryd. nauk). Lviv, 193 ark.

Shovkova, O. V. (2008). Pozovna davnist yak riznovyd tsyvilno-pravovykh strokiv (dys. … kand. yuryd. nauk). Kharkiv, 219 ark.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435–IV. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3cZqtZt.

Borysova, V. I., Spasybo-Fatieieva, I. V., & Yarotskiy, V. L. (Eds.) (2012). Tsyvilne pravo (u 2 t., t. 1). Kharkiv: Pravo.

Shyshka, R. B., & Kroitor, V. A. (Eds.) (2008). Tsyvilne pravo Ukrainy (u 6 t., t. 1). Kharkiv: Espada.

Pro vnesennia zmin do nakazu DSA Ukrainy vid 23.03.2017 roku № 367 : nakaz holovy Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy vid 31.05.2018 r. № 269. Retrieved from Derzhavna sudova administratsiia Ukrainy: http://bit.ly/2U4Qlu0.

Ne tilky «ne znav», a i «ne mih dovidatys» — oboviazkova umova dlia ponovlennia stroku pozovnoi davnosti dlia zadovolennia klopotannia pozyvacha (VSU vid 16 lystopada 2016 u spravi 6-2469tss16). Retrieved from Protokol: http://bit.ly/39HVbUG.

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618–IV, u red. Zakonu Ukrainy vid 03.10.2017 № 2147–VIII. Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2WaCfdg.

Novitskiy, I. B. (2006). Izbrannyye trudy po grazhdanskomu pravu (t. 1). Moskva: Statut.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 29.10.2014 u spravi № 6-152tss14. (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/2TM3s4q.

Rishennia Nikopolskoho miskraionnoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti vid 20.01.2016 u spravi № 182/7587/15-ts. (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/2ILrtSI.

Rishennia Samarskoho raionnoho sudu m. Dnipropetrovska vid 01.02.2017 u spravi № 206/5418/16-ts. (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/3aR2l9e.

Postanova Odeskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 13.02.2014 u spravi № 916/2419/13. (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/2xAcVDp.

Rishennia Kyivskyi raionnyi sud m. Odesy vid 06.07.2015 u spravi № 520/2593/15-ts. (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/38RJmu4.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06.11.2013 u spravi № 6-116tss13. (n.d.). Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/2TZFba6.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 09.11.2016 № 6-2251tss16. (n.d.). Retrieved from Viaduk-Telekom: http://bit.ly/2xyOFS4.

Bohachova, L. L. (2013). Pryntsyp pravovoi vyznachenosti v yevropeiskomu i natsionalnomu pravi (zmistovna kharakterystyka). Teoriia i praktyka pravoznavstva, 2. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: http://bit.ly/2vfYjIo.

Kernz, V. (2002). Vstup do prava Yevropeiskoho Soiuzu (Kernz, V., transl.; Isakovych, V. S., ed.). Kyiv: Znannia.

Serdiuk, V. V. (2016). Zmahalnist storin yak zasada sudochynstva v Ukraini. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva, 2, pp. 85–93. Retrieved from Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho NAN Ukrainy: http://bit.ly/2xyN0fj.

Published
2019-12-27
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law