The Constitutional Model of the Interconnection between the Rights of Individuals to Public Finances and the Powers of Public Authorities

Keywords: constitution, constitutionalization, public finances, rights of society, management of public financial resources, powers of public authorities

Abstract

The article examines the process of constitutionalization of public finances through the prism of the constitutional model of the interconnection between the rights of individuals to public finances and the powers of public authorities in this field. It is emphasized that from the standpoint of anthroposociocultural approach, public finances are intended to ensure the public interests of individuals through the use of financial resources at the disposal of the state. Public finances involve choosing between different tasks and goals, and this choice quite often involves addressing the issue of expediency, which in its turn comes to the problem of the effective organization of public finances in order to meet the public needs of all individuals. It is noted that from the standpoint of the Constitution of Ukraine, the effectiveness of the state depends on to what extent it is able to meet the public needs and interests of individuals. The role of the state comes to creating such conditions and mechanisms for the realization of interests that, through the implementation of state policy, will promote the well-being of individuals. That is why the state cannot and is not authorized by the Constitution of Ukraine to ignore the real needs of society and of particular social groups. The will of the society must be embodied in laws that should reflect the public interests of individuals and not the private interests of certain members of society. In our opinion, the complete elimination of the state from the sphere of public finances and the equalization of consumption of the commons may contribute to the emergence of providing public services.

It is concluded that the purpose of public finances is to organize the performance of the duty of public authorities on the proper management of public financial resources to the public interest of the individual. The purpose of public authorities is to ensure the will of the owner. In consequence, public financial resources cannot be used by the state for anything at all, but only for the public needs of individuals. Public financial resources are subject to the specific regime in order to designate them to serve the public needs of individuals. Therefore, the Constitution of Ukraine obliges the state to carry out fair and impartial distribution and redistribution of public financial resources on behalf and for the benefit of society.

References

Deklaratsiya sotsialnogo progressa i razvitiya ot 11.12.1969. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3aRraC5.

Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava vid 16.12.1966. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2vSBlYn.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Dreval, L. N. (2008). Subyekty rossiyskogo finansovogo prava (Grachevа, E. Yu, ed.). Moskva: Yurisprudentsiya.

Biukenen, Dzh. M., & Masgreiv, R. A. (2004). Suspilni finansy i suspilnyi vybir: dva protylezhnykh bachennia derzhavy. Kyiv: Akademiia.

Khayek, F. A. fon. (2006). Pravo, zakonodatelstvo i svoboda: Sovremennoye ponimaniye liberalnykh printsipov spravedlivosti i politiki / (Pinsker, B., & Kustarev, A., transl.; Kuryayev, A., ed.). Moskva: IRISEN.

Havryliuk, R. O. (2014). Pryroda podatkovoho prava: antroposotsiokulturnyi pidkhid. Chernivtsi: Cherniv. nats. un-t.

Smit, A. (2007). Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov. Moskva: Eksmo.

Ilin, O. I. (2005). Gosudarstvennoye regulirovaniye obshchestvennykh blag (dis. … kand. ekon. nauk). Moskva. 134 l.

Yum, D. (1965). Traktat o chelovecheskoy prirode. Sochineniya (v 2 t, t. 1. pp. 77–788). Moskva: Mysl.

Olson, M. (1995). Logika kollektivnykh deystviy: Obshchestvennyye blaga i teoriya grupp (Ser. «Ekonomika»; T. 1.). Moskva: Fond Ekonomicheskoy Initsiativy.

Nechay, A. A. (2010). Publichnyye fondy kak sistemoobrazuyushchaya kategoriya finansovogo prava. Problemy zakonnosti, 111, pp. 109–115. Retrieved from: http://bit.ly/2Q9amP9.

Taranenko, K. Yu. (2016). Podatkovo-pravovyi paternalizm yak forma obmezhennia prav i svobod liudyny i hromadianyna. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo, 38 (2), pp. 32–35. Retrieved from: http://bit.ly/2W6m3JY.

Pro sproshchennia poriadku nadannia naselenniu subsydii dlia vidshkoduvannia vytrat na oplatu zhytlovo-komunalnykh posluh, prydbannia skraplenoho hazu, tverdoho ta ridkoho pichnoho pobutovoho palyva : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.10.1995 № 848. (n.d.). Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3aOhVT8.

Perepelytsia, M. O. (2012). Poniattia ta vydy subiektiv finansovoho prava. Kharkiv: Pravo.

Rozputenko, I. V. (2008). Publichni finansy. Kyiv: NADU. Retrieved from Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy: http://bit.ly/39LKzEv.

Pilipenko, A. A. (2004). Pravovoye obespecheniye formirovaniya nalogovoy sistemy Respubliki Belarus. (diss. … kand. yurid. nauk). Minsk, 141 l.

Soyuznaya konstitutsiya Shveytsarskoy konfederatsii ot 18.04.1999. (2001). Konstitutsii gosudarstv Evropy (t. 3, pp. 537–579.). Moskva.

Shustrov, D. G. (2012). Gosudarstvo kak obyekt konstitutsionno-pravovogo regulirovaniya (diss. … kand. yurid. nauk). Moskva, 249 s.

Yanzhul, I. I. (2002). Osnovnyye nachala finansovoy nauki. Ucheniye o gosudarstvennykh dokhodakh. Moskva: Statut.

Published
2019-12-27
Section
Constitutional Law; Municipal Law