Methodological Aspects of the Commercialization of Intellectual Property as a Form of Entrepreneurial Activity in the Innovation Sphere

Keywords: knowledge economy, intellectual property, innovative activity, transfer, commercialization, life cycle stages

Abstract

The article is devoted to the research of methodological aspects of commercialization of intellectual property objects as a form of entrepreneurial activity in the innovation sphere. The modern tendencies of development of the entrepreneurial environment of Ukraine in the conditions of knowledge economy are characterized and the role of intellectual property in the modern economy is defined. The importance of commercialization of intellectual property objects at the macro, meso and macro levels has been substantiated and the main dominant strategic development priorities have been established: speed of business processes and compliance with the target group of consumers on the basis of innovative development. The study identified differences in the commercialization of intellectual property objects from the commercialization of ordinary goods. The role of the state in the process of commercialization of intellectual property objects is argued and the process of transfer of intellectual property objects is constructed, as the main consecutive stages of which are defined: business incubator of ideas of intellectual property objects — creation of intellectual property objects — high-tech products (innovative services). Focusing on the economic aspect, the forms of commercialization of intellectual property under different conditions of use are defined and characterized — in own production, introduction of intellectual property rights in the authorized capital and transfer of ownership and use rights. Drawing on the experience of industrialized countries, there are certain benefits to the commercialization of intellectual property through the purchase of patents and licenses, including the most valuable foreign technology. The traditional approach to the identification of the stages of the life cycle of an intellectual property object has been improved, each of which graphically depicts the change in the economic effect (cash receipts and cash expenditures). In order to ensure high efficiency of the process of commercialization of intellectual property objects and increase their innovative activity at each stage of promotion of intellectual property objects on the market, the need to reorganize (transform) individual components of business models of subjects of managing the consumer market is argued. Considering the interdependence of the process of commercialization of intellectual property objects with strategic resources, as the key ones, the importance of the competencies, opportunities and abilities of all participants of the process of commercialization have been identified and argued.

References

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 №287/2015. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zako-nodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2wXhszb.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2469–VIII. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2TOeXbC.

Andronova, O. F., & Cherep, A. V. 2007. Transfer tekhnolohii yak instrument rea-lizatsii innovatsiinoi diialnosti. Kyiv: Kondor.

Androshchuk, H. (2013). Komertsializatsiia tekhnolohii podviinoho pryznachennia: dosvid SShA. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti, 1. pp. 51–65.

Vasiutkina, N. V. (2016). Rozvytok maloho innovatsiinoho pidpryiemnytstva: za-rubizhnyi dosvid, tendentsii ta perspektyvy dlia Ukrainy. Problemy innovatsiinoho rozvytku ta informatsiinoho suspilstva : materialy V Mizhn. forumu, m. Kyiv, 20–21 zhovtnia 2016 r. Ch. 1 pp. 30–34. Kyiv: UkrINTEI.

Shevchenko, L. S. (Ed,. (2015). Ekonomika intelektualnoi vlasnosti: naukovo-metodychni materialy dlia pidhotovky doktorantiv, aspirantiv i mahistriv za napriamom «Intelektualna vlasnist». Kharkiv: Pravo.

Mukhopad, V. I. (2010). Kommertsializatsiya intellektualnoy sobstvennosti. Moscow: Magistr Infra-M.

Pasko, T. H. (2010, December 5). Vnesennia mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti do statutu hospodarskoho tovarystva. Retrieved from Yurydychna liniia: http://bit.ly/3cTMk4d.

Postalyuk, M. P., & Nigmatullina, L. G. (2012). Kommertsializatsiya intel-lektualnoy sobstvennosti kak forma i sposob upravleniya predpri-nimatelskoy aktivnostyu predpriyatiy. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii, 2. pp. 60–63.

Tsybulov, P. M. (2008). Komertsializatsiia rezultativ naukovo-doslidnykh robit. NTI, 1. pp. 3–9.

Chuhrii, N. A. (2017). Komertsializatsiia intelektualnoi vlasnosti yak neobkhidna umova innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva. Prychornomorski ekonomichni studii, 17. pp. 137–141.

Shcherbachenko, V., & Wnuk, J. (2016). Upravlenye yntellektualnoi sobstvenno-stiu predpryiatyia v kontekste kontseptsyy zhyznennoho tsykla. In Zarzadzanie w rozwoju organizacji wybrane problemy. pp. 175–186. Krakow: Redakcja Naukova

Yakubenko, O. V. (2014). Intelektualna vlasnist u innovatsiinomu rozvytku natsionalnoi ekonomiky. Formuvannia rynkovoi ekonomiky, 1. pp. 363–369.

Published
2019-12-27
Section
Economics and enterprise management