Properties of the Labor Market Regulation System

Keywords: labor market, regulatory system, social and labor sphere, systematic approach

Abstract

It is noted that basic processes that characterize system of labor markets are based on the principles of social development. They make possible economic and industrial activity of individuals. Features of managerial decision-making processes are considered. It is determined that the labor market system is a multilevel set of subsystems: the whole labor market of the state, the regional labor market, and the labor markets of organizations. It is proposed to present the labor market system in the form of three main elements determined by the following parameters: entry into the labor market system; process of interaction of the microsphere of the labor market with external environment takes place within the framework of regional labor market; exit from the labor market is represented by the whole labor market. It is noted that system approach allows representing of the labor market system as a structural and hierarchical formation with its structure and functions. Priority of motivational processes is determined. These processes are present both in interpersonal processes and in managerial ones. The scheme of interaction and interdependence of processes in the labor market system is developed. It is noted that each subsystem in the labor market has its own functional purpose. It is determined that the most important characteristic of the labor market as a whole system is its structure. The structure is a set of elements and connections that determine internal structure and organization of the labor market as a whole system. It is noted that the labor market has a peculiar property of infinity. The concept of “element of the labor market” is defined. It is concluded that the labor market management system includes: management goals, management methods, organizational security, information and legal support.

References

Verba, A. (2004). Propozytsii shchodo vdoskonalennia systemy kharakterystyk zainiatosti naselennia. Ukraina: aspekty pratsi, 1, 20–22.

Verkhovod, I. (2011). Strukturni zrushennia zainiatosti naselennia Ukrainy v konteksti sotsializatsii sfery pratsi. Ukraina: aspekty pratsi, 2, pp. 18–25.

Zhadan, O. V. (2010). Transformatsiia sotsialno-trudovykh vidnosyn u suchasnomu suspilstvi. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1, pp. 298–305.

Kuzmenko, S. H. (2012). Systema sotsialnoho zakhystu bezrobitnykh yak element derzhavnoho upravlinnia rynkom robochoi syly. Rehionalnyi rozvytok — osnova rozbudovy ukrainskoi derzhavy. Seriia «Derzhavne upravlinnia», XIII (229), pp. 89–96.

Kuzmenko, S. G. (2012). Sistemoobrazuyushchiye svoystva rynka truda. Sotsialno-gumanitarnyy vestnik Yuga Rossii, 10–11. pp. 199–205.

Ponomarova, O., Bidenko, T. (2011). Reformuvannia systemy zainiatosti v Ukraini dlia zabezpechennia konkurentnykh perevah natsionalnoho rynku pratsi. Ukraina: aspekty pratsi, 2, pp. 11–17.

Vasylchenko, V. S., & Vasylenko, P. M. (2000). Rynok pratsi: teoretychni osnovy i derzhavna praktyka. Kyiv, Ch. 2.

Kovalska, N. M. (2013). Efektyvnist derzhavnoi polityky zainiatosti naselennia: pratsevlashtuvannia molodi. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 35, pp. 141–148.

Onikiienko, V. V. (2013). Rynok pratsi ta sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy: retroanaliz, problemy, shliakhy vyrishennia. Kyiv: In-t demohrafii ta sotsial. doslidzh.

Babych, S. M. (2012). Suchasnyi rynok pratsi v ekonomichnii systemi. Biznes Inform, 10, pp. 160–164.

Published
2019-12-27
Section
Mechanisms of Public Administration