Unitaristics in the System of Scientific Knowledge on Unitarianism: Problems of Conceptualization and Institutionalization

Keywords: unitaristics, unitarism, unitarian, territory, state, state system, unitary system, administrative and territorial system

Abstract

The conceptual problems of the formation of the national doctrine of unitarism are covered. Recognizing the fact that the most multifaceted and complex problem is the establishment of the optimal form of government in Ukraine, it is proposed to introduce a separate vector in national constitutional science and education — unitaristics. In spite of the fact that in the field of political and legal science in general and modern constitutionalism, the issue of unitarism is quite actively discussed by scholars, scientists, politicians and public figures, the scientific knowledge in this field remains extremely controversial and fragmentary.

Analyzing the complex of essential and substantive characteristics of unitarism as a phenomenon of modern constitutional law, outlines perspective directions of development of the unitarian doctrine. The synergistic connection between the theory of modern unitarism, the principles of unitarity of the state territory and the fundamental institutions of political-legal and state-administrative life of modern unitary states is shown. It proves that the unitary system is not only one of the important components of the process of achieving the tasks, goals and functions of most modern states, but also an immanent feature and strategic element of the mechanism of exercising their sovereign rights.

Considering that unitarism is a multidimensional socio-political and constitutional phenomenon: it is an idea, a theory, a scientific direction, and a global social and constitutional practice, and a constitutional form of the existence and functioning of territorial communities, and the historical state of national statehood and Ukrainian regional civilization, and the form of realization of national identity and citizenship, etc., concludes the relevance and necessity of forming a unitarianist discourse in modern constitutional law science and education.

In the opinion of the author, consistent conceptualization and institutionalization of the unitarianist will allow us to understand the deep processes that determine the emergence of the phenomenon of national unitarism, testify to the enormous civilizational role and axiological, ontological, epistemological, functional and psycho-logical features in the course of its political structuring, formation of market economy relations, implementation of eco-humanistic national security and defense.

References

Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata 28.06.1996 r. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 141.

Konstytutsiinyi dohovir mizh Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy ta Prezydentom Ukrainy «Pro osnovni zasady orhanizatsii ta funktsionuvannia derzhavnoi vlady i mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini na period do pryiniattia novoi Konstytutsii Ukrainy» vid 08.06.1995 r. (1995, June 10). Holos Ukrainy.

Hrechko, O. O. (2014) Pryntsyp yednosti ta tsilisnosti derzhavnoi terytorii yak harantiia unitarnoho kharakteru ukrainskoi derzhavy. Pravo i Bezpeka, 4 (55), 12–16.

Kolisnyk, V. (2014, April 1-15) Perspektyvy udoskonalennia derzhavno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: vidnovlennia unitaryzmu chy perekhid do federalizmu? Prava liudyny, 10, 6–9.

Kresina, I. O.; Stoiko, O. M. (2014) Evoliutsiia unitaryzmu v Ukraini: mizh konsolidatsiieiu ta konservatsiieiu. Pravo Ukrainy, 9, 45–52.

Kuras, I. (1993) Federatsiia chy unitarna derzhava? (Zahalnonatsionalni ta rehionalni derzhavotvorchi interesy v suchasnii Ukraini). Polityka i chas, 6, 4–8.

Prypolova, L. I. (2012) Terytorialnyi ustrii Ukrainy ta yevropeiskykh unitarnykh derzhav: porivnialno-pravovyi analiz. Kyiv, 20 s.

Romaniuk, O. I. (2014) Unitaryzm VS federalizatsiia: problema derzhavnoho ustroiu Ukrainy v konteksti konstytutsiinoi reformy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia, 3 (22), 111–119.

Serdiuk N. A. (2015) Problemy unitaryzmu ta osoblyvosti polityko-pravovoho statusu terytorialnoi avtonomii v Ukraini. Sotsiolohiia prava, 1/2, 116–121.

Sydorenko, O. O. (2017) Rozvytok unitarnykh vidnosyn v Ukraini yak odna z umov formuvannia suchasnoi pravovoi systemy. Problemy zakonnosti, 139, 8–19.

Smetana, V. V. (2015) Harmonizatsiia tendentsii detsentralizatsii ta tsentralizatsii yak chynnyk rozvytku unitaryzmu v suchasnii Ukraini: doktrynalnyi aspekt. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 1, 101–105.

Teleshun, S. O. (2000) Derzhavnyi ustrii Ukrainy: problemy teorii i praktyky. Kyiv.

Turchynov, O. V. (ed.) (2009) Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy. Istoriia. Suchasnist. Perspektyvy. Kyiv, Heoprynt.

Ishchenko, O. P. (2014) Konstytutsiino-pravovi osnovy administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Kyiv, Yurinkom Inter.

Kuchabskyi, O. H. (2010) Administratyvno-terytorialna orhanizatsiia Ukrainy: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy stanovlennia. Lviv, LRIDU NADU.

Mahnovskyi, I. Y. (2011) Terytorialnyi ustrii Ukrainy. Ivano-Frankivsk, Tipovit.

Kresina I. O. (ed.) (2013) Pravovi zasady optymizatsii administratyvno-terytorialnoho ustroiu. Kyiv, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy; Yurydychna dumka.

Teleshun, S. O. (2000) Derzhavnyi ustrii Ukrainy: problemy polityky teorii i praktyky. Ivano-Frankivsk, Lileia-NV.

Tkachuk, A., Tkachuk, R., Hanushchak, Yu. (2009) Z istorii reform administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy, 1907–2009 roky. Kyiv, Lesta.

Batanov, O. V. (2008) Munitsypalne pravo Ukrainy. Kharkiv, Odissei.

Huban, R. V. (2013) Osnovy pravovoho rehuliuvannia administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy. Kyiv.

Batanov, O. V. (2003) Konstytutsiine pravo u suchasnomu sviti: osnovni napriamy ta formy rozvytku. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, 7, 32–42.

Batanov, O. V., Prykhodko, Kh. V. (2016) Fenomenolohiia suchasnoho unitaryzmu: aksiolohichni, ontolohichni ta teleolohichni aspekty. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 7, 69–78.

Tihonov, V. (2004) Manifest federalizma, ili put' k demokraticheskomu gosudarstvu. Lugansk.

Buzina, O. (2009, December 6) Ukraina. Federalizm i antifederasty. Oles' Buzina. Retrieved from Avtorskij sajt-soobshhestvo : https://bit.ly/3mf3ZYQ.

Vetrov, V. (2010, March 2) Federativnaja Ukraina — tak li strashen chert, kak ego maljujut? Retrieved from Novosti Ukrainy : https://bit.ly/2GYZD8h.

Kirichenko, I. (2017, October 24) Uroki federalizma dlja Ukrainy. Retrieved from Obshhestvennoe dvizhenie «Ukrainskij vybor — Pravo naroda» : https://bit.ly/3mjcoKI.

Kolesnichenko, V., Bortnik, R. (2009, October 15) Federatyvna Ukraina: bezalternatyvna alternatyva rozvytku Ukrainskoi derzhavy. Holos Ukrainy, 194 (4694).

Medvedchuk, V. (2013) Derzhavotvorchyi potentsial federatyvnoi transformatsii Ukrainy: konstytutsiino-pravovi aspekty. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2, 98–107.

Medvedchuk, V. (2013) Doktrynalna model pobudovy federatyvnoi derzhavy: ukrainska retrospektyva i suchasnist. Pravo Ukrainy, 9, 289–305.

Mochalov A. (2013, January 16) Azbuka federalizma. Lekcija pervaja. Retrieved from Obshhestvennoe dvizhenie «Ukrainskij vybor — Pravo naroda» : https://bit.ly/2ZtFA7Z.

Muchnik G. (n.d.) Unitarnaja neterpimost' ili federativnoe dobrososedstvo? Retrieved from Ezhenedel'nik 2000 : https://bit.ly/32qXACa.

Tolochko, P. (2016, January 26) Nam nuzhno federativnoe gosudarstvo. Retrieved from Obshhestvennoe dvizhenie «Ukrainskij vybor — Pravo naroda» : https://bit.ly/2GQ5hJv.

Yavir, V. (2015) Federalizm yak tekhnolohiia separatyzmu v Ukraini. Viche, 14, 18–21.

Mishchuk, V. V. (2010) Unitaryzm yak pryntsyp derzhavnoho ustroiu. Universytetski naukovi zapysky, 4, 12–16.

Mishchuk, V. V. (2011) Unitarna forma terytorialnoho ustroiu Ukrainy, Polshchi ta Italii (porivnialno-pravovyi analiz). Kyiv.

Savchyn, M. V. (2009) Konstytutsiine pravo Ukrainy. Kyiv, Pravova yednist.

Batanov, O. V. (2012) Problemy suchasnoi munitsypalistyky. Kyiv, Akademiia munitsypalnoho upravlinnia.

Yevropeiska Khartiia mistsevoho samovriaduvannia. Strasburh, 15.10.1985 r. (n.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy : https://bit.ly/3k4zGSS.

Vermenych, Ya. V. (2003) Teoretyko-metodolohichni problemy istorychnoi rehionalistyky v Ukraini. Kyiv, Instytut istorii Ukrainy NANU.

Sonko, S. P. et al. (2002) Rynok i rehionalistyka. Kyiv, Nika-Tsentr, Elha.

Chuzhykov, V. I. (2008) Hlobalna rehionalistyka: istoriia ta suchasna metodolohiia. Kyiv, KNEU.

Bebyk, V. M., Sherhin, S. O., Dehterova, L. O. (2006) Suchasna hlobalistyka: providni kontseptsii i moderna praktyka. Kyiv, Universytet «Ukraina».

Mazur, I. I., Chumakov, A. N. (2006) Globalistika: Mezhdunar. mezhdisciplinarnyj jencikl. slovar'. Moskva; Sankt-Peterburg; New-York, Elima, Piter.

Kochetov, Je. G. (2002) Globalistika: Teorija, metodologija, praktika. Moskva, NORMA (Izdatel'skaja gruppa NORMA — INFRA-M).

Shepelev, M. A. (2001) Globalistika. (ch. 1, ch. 2). Dnepropetrovsk, DNU.

Orzikh, M. P. (2009) Konstytutsionalistyka u skladi yurydychnykh termino-poniat. Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii, 8, 118–124.

Kivalov, S. V. (2007) Administratyvistyka yak obiekt naukovykh poshukiv: zaproshennia do obhovorennia. Chasopys administratyvistyky, 1, 4–7.

Kharytonov, Ye. O. (2006) Tsyvilistyka: poniattia, pidhotovka ta struktura. Chasopys tsyvilistyky, 1, 10–15.

Batanov, O. V. (2010) Suchasnyi munitsypalizm v Ukraini: humanistychni zasady stanovlennia ta rozvytku. Pravova derzhava, 21, 165–174.

Boryslavska, O. M. (2018) Yevropeiska model konstytutsionalizmu: systemno-aksiolohichnyi analiz. Kharkiv, Pravo.

Krusian, A. R. (2010) Suchasnyi ukrainskyi konstytutsionalizm. Kyiv, Yurinkom Inter.

Savchyn, M. V. (2009) Konstytutsionalizm i pryroda konstytutsii. Uzhhorod, Lira.

Lvova, Ye. O. (2019) Hlobalnyi konstytutsionalizm. Teoretychni pidkhody ta pravovi vyklyky do formuvannia. Kyiv, Feniks.

Published
2020-04-01
Section
General