Acquisition of Ownership for Unauthorized Construction

Keywords: property right, unauthorized construction, land plot, court decision, illegal behavior

Abstract

Legal relations concerning spontaneous construction are a special construction, which is not a classic example of civil relations, which are characterized by legal equality, free will, property independence of their participants, which are collectively considered the fundamental foundations of civil law. The study identifies and reveals the components of the basis for the acquisition of ownership of unauthorized construction, including: ownership can be recognized as a person for the property, which must have certain characteristics, necessary and integral features (characteristics); such property, by its legal nature, must belong to immovable property; construction must be under construction or already built; illegality (illegality) of such construction; constructed real estate or property that is under construction is located on a land plot that has not been allocated for this purpose, property is built or is being built with significant violations of applicable building codes and regulations, etc. Provisions on the understanding of each of the components of the basis for the acquisition of ownership of unauthorized construction are disclosed. Peculiarities of application of norms on unauthorized construction depending on the will of the owner of the land plot on which the unauthorized construction was carried out are stated, as well as attention is paid to the possibility of acquiring ownership of unauthorized construction by a person who did not carry out construction or the land owner. Opinions were expressed regarding the referral of the issue of acquiring the right of ownership for unauthorized construction to judicial jurisdiction.

References

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 07.04.2020 r. u spravi № 916/2791/13 za pozovom zastupnyka prokurora Prymorskoho raionu m. Odesy do PAT «Turystychno-vyrobnycha firma «Chorne more» pro zoboviazannia znesty samovilno pobudovanu sporudu. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3r8fu7a.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 30.05.2018 r. u spravi № 464/5495/13-ts u spravi za pozovom Sykhivskoi raionnoi administratsii Lvivskoi miskoi rady do OSOBA_3, OSOBA_4, OSOBA_5, OSOBA_6 pro demontazh samochynno zbudovanykh obiektiv. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3ra7NNM.

Uzahalnennia sudovoi praktyky vyrishennia tsyvilnykh sprav, poviazanykh iz samochynnym budivnytstvom, rekonstruktsiieiu ta pereplanuvanniam obiektiv nerukhomoho maina. Lyst Apeliatsiinoho sudu mista Kyieva vid 01.01.2010 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3B2t3cY.

Ohliad sudovoi praktyky rozghliadu Kasatsiinym hospodarskym sudom u skladi Verkhovnoho Sudu sprav u sporakh shchodo prava vlasnosti (za period z 01.01.2018 po 01.11.2018). (N.d.) Retrieved from Verkhovnyi Sud: https://bit.ly/3B39rFF.

Dovhert, A. S., Kuznietsova, N. S. (2005) Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Postateinyi komentar (u 2 ch., ch. 1). Kyiv : Yustinian.

Kot, O. O. (2011) Deiaki problemy vyznannia prava vlasnosti na samochynno zbudovane nerukhome maino. Pravo Ukrainy, 5, 136–141.

Tkachenko, V. (2018) Shchodo osoblyvostei vynyknennia prava vlasnosti na obiekty samochynnoho budivnytstva. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 12, 80–84.

Savchenko, A. S. (2013) Istotne porushennia budivelnykh norm i pravyl yak pidstava vyznannia zbudovanoho abo rekonstruiovanoho obiekta samochynnym budivnytstvom. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy, 1, 123–128.

Poriadok pryiniattia v ekspluatatsiiu zakinchenykh budivnytstvom obiektiv. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.04.2011 r. № 461. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2Ucivav.

Pro praktyku zastosuvannia sudamy statti 376 Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy (pro pravovyi rezhym samochynnoho budivnytstva). Postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 30.03.2012 r. № 6. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2UaFymc.

Published
2020-12-31
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law