The Essence and Methods of Resolving Land Disputes

Keywords: land dispute, conflict, out-of-court method, court method, land dispute resolution, land ownership

Abstract

It is proposed to consider land disputes as a special type of legal relationship, which is based on differences of subjects manifested in the emergence, implementation, change or termination of land rights, their protection in connection with the violation of rights and legitimate interests (or their recognition) of owners or users of land plots, including tenants and other subjects of land legal relations. It is established that the process of improving the existing mechanisms for resolving land disputes is ongoing, so it should take place through a system of legal, organizational and economic measures. Such measures must be taken by authorized subjects of land relations in the application of procedures for the protection of land rights and ensuring the effective use of land under the conditions specified by the legislation of Ukraine. Land disputes are defined as a conflict between the subjects of land relations, which need to be resolved in the manner prescribed by law. Its participants are the subjects of land relations: the state and its authorized bodies, individuals and legal entities, whose legal status is determined by the rules of land and civil law. The classification of land disputes by nature, depending on the grounds (methods) of occurrence, change or termination of the right to use the land plot, depending on the settlement mechanism, according to the level of dispute resolution is proposed. The expediency of improving the procedure for consideration and resolution of land disputes by strengthening the administrative procedure for resolving them is substantiated. Due to the effect of quarantine and deterioration of financial situation, the possibility of a person to go to court to resolve a land dispute is significantly limited. The expediency of developing methodological recommendations for united territorial communities on the mechanisms and procedure for resolving land disputes and methodological recommendations for internally displaced persons on the procedure for protection of land rights is proposed.

References

Pobirchenko I. G. Formy razreshenija hozjajstvennyh sporov. (1971) Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 7, 98–102.

Hetman, A. P., Shulha, M. V. (eds.) (2006) Zemelnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar. Kharkiv : Odysei.

Somina, V. A. (2005) Problemy zakonodavchoho rehuliuvannia ta praktyky rozghliadu administratyvno-pravovykh sporiv Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv.

Tihomirov, Ju. A. (2001) Administrativnoe pravo i process: polnyj kurs. Moskva : Izd. g-na Tihomirova M. Ju.

Pohribnyi, O. O., Karakash, I. I. (2009) Zemelne pravo Ukrainy (2nd ed.). Kyiv : Istyna.

Karakash, I. I. (2004) Pravo sobstvennosti na zemlju i pravo zemlepol'zovanija v Ukraine. Kiev : Istina.

Reshetnikov, V. I. (2003) Zemel'noe pravo Rossii. Moskva : Shhit.

Sheremet, A. P. (2009) Zemelne pravo Ukrainy (2nd ed.) Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury.

Pylypenko, A. (2004) Administratyvno-yurysdyktsiina diialnist orhaniv vykonavchoi vlady: pytannia teorii. Pravo Ukrainy, 2, 26–31.

Javich, L. S. (1970) Dialektika formy i soderzhanija v prave. In Filosofskie problemy gosudarstva i prava (p. 33–42). Leningrad : Izd-vo LGU.

Ikonickaja, I. A. (1973) Razreshenie zemel'nyh sporov. Moskva : Juridicheskaja literatura.

Shulha, M. V. (2004) Zemelne pravo Ukrainy. Kyiv : Yurinkom Inter.

Medvedchuk, V. V. (2004) Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv : Yurinkom Inter.

Hellmann, U., Peichev, K. P. (eds.) (2015) Vyrishennia sporiv u sferi pryrodokorystuvannia. Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Kaus, N. A. (2014) K voprosu ob osobennostjah jekologo-pravovyh konfliktov. Pravoporjadok: istorija, teorija, praktika, 2 (3), 167–169.

Dubovik, O. L. (2005) Ekologicheskie konflikty. Jekologicheskoe pravo, 2, 3–14.

Sabadash, V. V. (2006) Metodolohichni pidkhody do determinatsii ekolohichnoho konfliktu. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4, 49–62.

Yaremak, Z. V. (2016) Ekoloho-pravovyi konflikt: poniattia, oznaky. Ekolohichne pravo Ukrainy, 3–4, 78–83.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3bvab8m.

Halfina, R. O. (1974) Obshhee uchenie o pravootnoshenijah. Moskva : Juridicheskaja literatura.

Starilov, Ju. N. (2002) Kurs obshhego administrativnogo prava (v 3 t., t. I: Istorija. Nauka. Predmet. Normy. Subjekty). Moskva : NORMA (Izdatel'skaja gruppa NORMA–INFRA M).

Semchyk, V. I., Kulynych, P. F. (eds.) (2001) Zemelne pravo. Kyiv : In Yure.

Leiba, L. V. (2005) Pravove rehuliuvannia vyrishennia zemelnykh sporiv. Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv.

Ivanova, S. V. (2005) Razreshenie zemel'nyh sporov. Agrarnoe i zemel'noe pravo, 9, 51–57.

Perepeliuk, V. H. (2007) Administratyvne sudochynstvo: problemy praktyky. Kyiv : Konus-Yu.

Hamaneva, N. Ju. (1998) Teoreticheskie problemy administrativno-pravovogo spora. Gosudarstvo i pravo, 12, 29–36.

Krasnov, N. I., Ikonickaja, I. A. (1975) Processual'nye voprosy sovetskogo zemel'nogo prava. Moskva : Nauka.

Get'man, A. P., Shul'ga, M. V. (eds.) (2006) Zemel'nyj kodeks Ukrainy: Kommentarij (4th ed.). Har'kov : Odissej.

Peichev, K. P. (2016) Spory u sferi pryrodokorystuvannia yak instytut ekolohichnoho prava. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Pravo, 21, 120–122. Retrieved from: https://bit.ly/3spNYSp.

Pohorilko, V. F. (2006) Konstytutsiine pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs. (u 2-kh t., t. 1) Kyiv : Yurydychna dumka.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3d8ijhe.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 22.03.2018 r. u spravi № 800/559/17. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3u9RiSv.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 03.04.2018 r. u spravi № 9901/152/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3tUfAQ6.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 30.05.2018 r. u spravi № 9901/497/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3lSZSlk.

Pro sudoustrii i status suddiv. Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1402–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2Qe6JYa.

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 1618–IV, u red. Zakonu Ukrainy vid 03.10.2017 r. № 2147–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/38wLHuJ.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 18.02.2018 r. № 804/1001/16. (N.d.) Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3u2BFMB.

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 06.11.1991 r. № 1798–XII, u red. Zakonu Ukrainy vid 03.10.2017 r. № 2147–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/38OiFGu.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 06.07.2005 r. № 2747–IV, u red. Zakonu Ukrainy vid 03.10.2017 r. № 2147–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/33cPvQ8.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 30.09.2020 r. u spravi № 807/2306/16. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3tSI8cP.

Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochynstva. (2015) Kyiv.

Pro Stratehiiu reformuvannia sudoustroiu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015–2020 roky. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.05.2015 r. № 276/2015. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2PsWX6U.

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3rnKT47.

Burtsev, O. V. (2014) Zemelni mezhovi spory: riznovydy ta yikh osoblyvosti. Problemy zakonnosti, 127, 88–94. Retrieved from: https://bit.ly/3w4EOxg.

Rishennia Khmelnytskoho miskraionnoho sudu vid 27.05.2015 r. № 686/16744/13-ts. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2P70yHS.

Instruktsiia pro vstanovlennia (vidnovlennia) mezh zemelnykh dilianok v naturi (na mistsevosti) ta yikh zakriplennia mezhovymy znakamy. Zatv. nakazom Derzhavnoho komitetu Ukrainy iz zemelnykh resursiv 18.05.2010 r. № 376. (2010) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 46, 1519.

Ukhvala Bohorodchanskoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti vid 18.05.2012 r. № 901/970/12. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/39hF2Hz.

Rishennia Iziumskoho miskraionnoho sudu Kharkivskoi oblasti vid 18.05.2012 r. № 2016/1589/2012. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/2P8tE9Y.

Karakash, I. I. (2017) Pravove rehuliuvannia rozghliadu ta vyrishennia zemelnykh sporiv yak harantiia zakhystu prav na zemliu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 12, 132–138.

Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy. Zakon Ukrainy vid 15.04.2014 r. № 1207–VII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2SJ9mSc.

Porushennia prava vlasnosti u Krymu: skilky hektariv Rosiia zabrala u krymchan? (30.07.2020). Retrieved from Prokuratura Avtonomnoi Respubliky Krym ta mista Sevastopolia: https://bit.ly/3spOYGv.

Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u spravi «Zelenchuk i Tsytsiura proty Ukrainy» (Zaiavy № 846/16 ta № 1075/16) vid 22.05.2018 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3dcypai.

Published
2020-12-31
Section
Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law