Separate Issues Regarding Corporate Rights of the Spouses

  • Nataliia VINTONYAK The Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1666-4437
Keywords: corporate rights, marital property, compensation, property value, value of the share in property

Abstract

Even though theoretical and practical problems that arise due to acquiring corporate rights by one of the spouses have been widely investigated in the scientific literature, certain aspects regarding corporate rights of the spouses remain relevant and require more in-depth research. It is due to the fact that quite often the spouses invest their marital property in the authorized capital of a corporate entity (for example, a Limited Liability Company (LLC) or a Private Company). For one of the spouses who is a company shareholder, the right to property, which is being contributed to the authorized share capital of the corporation, becomes corporate right. For the other spouse, the mentioned above rights become claim rights, which enable them to later obtain certain sums of money, including compensation for marital property objects invested in the authorized capital of a corporate entity. In this article the author analyzes the judicial practice that regards awarding compensation to one of the spouses in case marital property was invested in the authorized capital of a corporate entity. It has been concluded that judges employ several approaches in the course of setting up the compensation to one of the spouses. Namely, that of the spouses who is not a member of a corporate entity has the right to claim the following: 1) to be compensated for the share of marital property that was invested in the authorized capital of a corporate entity; 2) to be compensated for the share in authorized capital belonging to the spouse who is a member of a corporate entity. The spouse who is not a member of a corporate entity is entitled to compensation only in case marital property was invested in the authorized capital of the corporate entity without their consent and against the interests of the family. The aforementioned will be the key criterion while deciding whether the spouse is entitled to compensation for the marital property invested in the authorized capital of a corporate entity.

References

Vintoniak, N. D. (2019) Pravovyi rezhym korporatyvnykh prav podruzhzhia : dys. … kand. yuryd. nauk. Ivano-Frankivsk.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 03.07.2013 r. u spravi № 6-61tss13 za pozovom OSOBA_1 do OSOBA_2, tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Sumske ATP-15927», OSOBA_3, OSOBA_4 pro vyznannia nediisnym dohovoru kupivli-prodazhu chastky v statutnomu kapitali. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/370424N.

Pro praktyku zastosuvannia sudamy zakonodavstva pry rozghliadi sprav pro pravo na shliub, rozirvannia shliubu, vyznannia yoho nediisnym ta podil spilnoho maina podruzhzhia : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 21.12.2007 r. № 11. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2OmNkGp.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 07.05.2019 r. u spravi № 490/1408/15-ts za pozovom OSOBA_1 do OSOBA_2 pro podil maina podruzhzhia. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/3jw5p0e.

Ukhvala kolehii suddiv sudovoi palaty u tsyvilnykh spravakh Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 22.06.2017 r. u spravi № 592/11201/13-ts za pozovom OSOBA_2 do OSOBA_3, tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ariadna Sumy LTD» pro vyznannia uhody nediisnoiu ta vyznannia prava vlasnosti na Ѕ chastynu zhytlovoho budynku. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/3rBWq0b.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi suddiv pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 27.02.2019 r. u spravi № 463/7011/16-ts za pozovom OSOBA_1 do OSOBA_2 pro podil maina podruzhzhia. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/3aJvLI4.

Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy u skladi kolehii suddiv pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 12.03.2020 r. za pozovom OSOBA_1 do OSOBA_2, tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Bondarevo» pro podil maina podruzhzhia ta vyznannia prava vlasnosti. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/2LA4v6d.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 08.05.2019 r. u spravi № 683/886/16-ts za pozovom OSOBA_3 do OSOBA_2, TOV «Lider VMS», TOV «Platon SV» pro podil maina podruzhzhia. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: http://bit.ly/3rBWz3J.

Zhylinkova, I. V. (2008) Korporatyvni pravovidnosyny v aspekti podruzhnikh. Yurydychnyi visnyk Ukrainy, 3, 6–7.

Vasylieva, V. A. (2013) Spilna sumisna vlasnist podruzhzhia i korporatyvni prava. Korporatyvni pravochyny : zb. nauk. pr. za mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (27–28 veresnia 2013 r., m. Ivano-Frankivsk). (p. 8–14). Ivano-Frankivsk.

Published
2020-12-31
Section
Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law