Land Ownership of Territorial Communities

Keywords: land ownership, territorial community, communal ownership, form of ownership

Abstract

Taking into account the ongoing democratic transformations in our country, the decentralization reform deserves special attention, which is aimed at ensuring broad independence of territorial communities in solving their own socio-economic problems of a particular region. One of the key issues of such a reform is the formation of capable administrative-territorial units, endowed with full power not only in terms of administrative management but as full owners of the relevant resource base grounded on land. Unfortunately, the transformations carried out in Ukraine through privatization in general and privatization of land and legislative consolidation of new forms of land ownership have led to uncertainty about the object composition of communal land ownership, failed to ensure social harmony, creating crisis phenomena of demographic and socio-economic nature, especially in rural areas. As a result, the legal model of state regulation of land relations remains incomplete, in which the balance of private and public interests in land use within territorial communities would be ensured by law, which determined the content of the study. The work analyses the theoretical and normative principles of land ownership, in particular, the conclusion that the form of land ownership due to its functional purpose and special subject-object composition, determines the mechanism of formation and termination of ownership. Scientific conclusions and recommendations are formulated, on which it is expedient to build a modern state policy on the formation and establishment in society of the concept of communal ownership of land as a basis for the effective development of territorial communities. According to the results of the study, the need to change the administrative-territorial division by regulating the community at the constitutional level as the primary administrative-territorial unit, which is the basis for the formation of communal land ownership. Amendments to the Land Code of Ukraine are proposed in order to determine the right of communal ownership of land within territorial communities.

References

Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy vid 16.07.1990 r. (1990) Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 31, 429.

Percheklii, I. M. (2019) Pravo vlasnosti Ukrainskoho narodu na pryrodni resursy: ekoloho-pravovi zasady. Kyiv.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (1996) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, 141.

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 18.12.1990 r. № 561–XII. (1991) Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, 10, 98.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vyrishennia pytannia kolektyvnoi vlasnosti na zemliu, udoskonalennia pravyl zemlekorystuvannia u masyvakh zemel silskohospodarskoho pryznachennia, zapobihannia reiderstvu ta stymuliuvannia zroshennia v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 10.07.2018 r. № 2498–VIII. (2018) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 37, 277.

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r. № 2768–IP. (2001) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 46, 2038.

Pohribnyi. O. O., Karakash, I. I. (eds.) (2009) Zemelne pravo Ukrainy. (2nd ed.). Kyiv : Istyna.

Miroshnychenko, A. M. (2009) Zemelne pravo Ukrainy. Kyiv : Altera; KNT; TsUL.

Shulga, M. V. (1998) Aktualnyye pravovyye problemy zemelnykh otnosheniy v sovremennykh usloviyakh. Kharkov.

Muntian, V. L. (2005) Deiaki problemy prava vlasnosti na zemliu v Ukraini. In Shemshuchenko, Yu. S., Pohorilko, V. F. (eds.) Antolohiia ukrainskoi yurydychnoi dumky [v 10 t., t. 10, pp. 718–740]. Kyiv : Yurydychna knyha.

Zastavska, L. P. (2003) Pravo vlasnosti na zemliu v Ukraini (rozvytok ta osnovni rysy). Kyiv.

Bondar, O. H. (2005) Zemlia yak obiekt prava vlasnosti za zemelnym zakonodavstvom Ukrainy. Kyi.

Nosik, V. V. (2006) Pravo vlasnosti na zemliu Ukrainskoho narodu. Kyiv : Yurinkom Inter.

Shevchenko, Ya. M., Venetska, M. V., Kucherenko, I. M. (2002) Problemy vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia prava pryvatnoi vlasnosti. Kyiv : Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho.

Kovach, D. L. (2005) Pravove rehuliuvannia vynyknennia zemelnykh prav. Kyiv.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97. (1997) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24, 170.

Borsuk, N. Ya. (2019) Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia upravlinnia komunalnoiu vlasnistiu v Ukraini. Kyiv.

Pro vidnesennia zemel derzhavnoi vlasnosti za mezhamy naselenykh punktiv do komunalnoi vlasnosti obiednanykh terytorialnykh hromad. Proiekt Zakonu Ukrainy vid 24.11.2015 r. № 3510. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/2RxSukY.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo rozmezhuvannia zemel derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti na terytoriiakh obiednanykh terytorialnykh hromad ta vrehuliuvannia inshykh zemelnykh vidnosyn. Proiekt Zakonu Ukrainy vid 08.11.2015 r. № 3510–1. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3ufPN4F.

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stymuliuvannia stvorennia ta diialnosti dribnykh fermerskykh hospodarstv i dekontsentratsii povnovazhen u sferi zemelnykh vidnosyn. Proiekt Zakonu Ukrainy vid 06.12.2017 r. № 7363. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy: https://bit.ly/3yGHh2f.

Pro peredachu zemelnykh dilianok silskohospodarskoho pryznachennia derzhavnoi vlasnosti u komunalnu vlasnist obiednanykh terytorialnykh hromad. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.01.2018 r. № 60–r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3oJLA8o.

Kulynych, A. P. (2019) Pravovyi rezhym zemel miskykh terytorialnykh hromad v Ukraini. Kyiv.

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad. Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 157–VIII. (2015) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13, 91.

Published
2020-12-31
Section
Law