Confirmation of the Authority of the Representative of an Individual in Civil Proceedings

  • Dmytro SKOROPAD Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Keywords: representative, warrant, power of attorney, powers of the representative

Abstract

The issue of determining representation in civil proceedings is substantiated. The relation of procedural representation as procedural activity and as legal relations is investigated. Based on the analysis of legal acts, doctrinal approaches, case law, the position is maintained that the purpose of representation of an individual in civil proceedings is to provide legal assistance to an individual in order to protect his or her rights, freedoms and legitimate interests. On the basis of scientific and theoretical approaches the definition of procedural representation as a legal relationship is substantiated. The existence of two types of legal relations in procedural representation is substantiated: external between the representative and the court, which are based on the norms of procedural law, and internal, which are based on the norms of substantive law. The issue of confirmation of the powers of the representative of an individual in civil proceedings as a legal fact that gives rise to a legal relationship between the representative and the principal, the representative and the court is substantiated. The requirements to the documents confirming the authority of the representative are substantiated. The urgency of the issue of certification of the powers of the representative is substantiated, as the new amendments to the Civil procedural code have raised a number of debatable issues regarding the exercise of procedural rights through the representative. Based on the analysis of current legislation and the provisions of scientific doctrine, it is concluded that the consideration of the procedural capacity of the representative is reduced to the point of view that this is the authority of the representative. The decision of the Supreme Court was analyzed, thanks to which some conflicts concerning the certification of the authority of a representative of an individual were eliminated. Among the main tasks of the legislator — on the one hand, not to lose the positive achievements that regulated the certification of the representative of an individual, and on the other, to eliminate existing gaps in legislation that will allow individuals at a high professional level to resolve disputes in court, protect their rights and legitimate interests and ensure respect for the right to professional legal assistance, as well as ensure the right to a fair court.

References

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 1618–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/38wLHuJ.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Vyshchoho arbitrazhnoho sudu Ukrainy ta Heneralnoi prokuratury Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 2 Arbitrazhnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro predstavnytstvo prokuraturoiu Ukrainy interesiv derzhavy v arbitrazhnomu sudi) vid 08.04.1999 r. № 3–rp/99. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1999. № 15. St. 35.

Shtefan M. Y. Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs. Kyiv : In Yure, 2005. 624 s.

Fursa, S. Ya. () Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar (u 2-kh t., t. 1). Kyiv : Fursa S. Ya., KNT, 2006.

Kravchuk, V. M., Uhrynovska, O. I. (2006) Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar. Kyiv : Istyna.

Chervonyi, Yu. S. (2006) Tsyvilnyi protses Ukrainy. Kyiv.

Pro advokaturu ta advokatsku diialnist. Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 r. № 5076–VI. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2POvsBe.

Pro vykonavche provadzhennia. Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 r. № 1404–VIII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3bBnZQd.

Polozhennia pro order na nadannia pravnychoi (pravovoi) dopomohy u novii redaktsii. Rishennia Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy vid 12.04.2019 r. № 41. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3rueqef.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 05.12.2018 r. u spravi № P/9901/736/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3zIMBBV.

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 01.07.2020 r. u spravi № 320/5420/18. (N.d.) Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3Bylf31.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2w1seVb.

Pro notariat. Zakon Ukrainy 02.09.1993 r. № 3425–XII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3kQfMOY.

Ukhvala Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 18.06.2018 r. u spravi № 910/15163/17. Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3kQoTiQ.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv obiednanoi palaty Kasatsiinoho hospodarskoho sudu vid 12.10.2018 r. u spravi № 908/1101/17. Retrieved from Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: https://bit.ly/3eSIuLg.

Sudakov, V. (11.10.2004) Ordernoe doverie k advokatu. Yuridicheskaya praktika, 41 (355).

Selivanov, A. (2004) Predstavnyk i predstavnytstvo u konstytutsiinomu i zahalnomu sudochynstvi. Pravo Ukrainy, 3, 3–8.

Zeikan, Ya. P. (2007) Zakhyst u tsyvilnii spravi. Naukovo-praktychnyi komentar. Kyiv.

Published
2021-04-02
Section
Law