Management and Prospects for the Development of Cultural Tourism in the Sea of Azov Region

Keywords: the Sea of Azov region, cultural tourism, tourism industry, zoning, tourism management

Abstract

The cultural potential of the Sea of Azov region for the development of cultural tourism is analysed. There are three groups of cultural resources of the region: 1) objects of cultural material heritage and museum resources; 2) objects of intangible cultural heritage; 3) festival and event resources. The institutional capacity and attendance of the museum cluster of the Azov region are illustrated. A SWOT-analysis of the resources for the development of cultural tourism in the Azov region is conducted. The main problems and challenges of development of the tourist sector of the Sea of Azov region are identified: short tourism season; lack of information about the cultural potential of the Azov Sea region; unused cultural and historical resource; focus on budget beach holidays; non-perception by the inhabitants of the Azov region as a cultural center («inferiority complex»); low level of hospitality and service; unformed cultural tourism product; lack of tourist information centers, as well as authentic souvenirs, guides, navigation and pointers to cultural sites; unformed museum network and museum infrastructure; lack of conference seats to meet the needs of the industrial region; lack of quality unique festivals and large-scale interesting events for tourists, etc. The need to use significant cultural resources of the Sea of Azov region to increase the tourism attractiveness of the region is substantiated. Variants of cultural products of the Sea of Azov region are given: 1) event product (festivals; religious holidays and ceremonies, MICE-products); 2) art product (art tours, art vacations, photo tours); 3) film tourism (filming and tours of the filming locations); 4) cultural and cognitive tourism (city tours, industrial tours, sentimental tours, sacred tours). Methodological guidelines for creation and promotion of cultural tourism products in the region, in particular, recommendation of targeting priority of target audiences, conducting a large-scale marketing campaign to promote cultural tourism products for target audiences, organizing information tours for tour operators, bloggers and media, using digital marketing and online platforms are improved.

References

Mirisaee, S. M., Ahmad, Y. (2018) Post-war tourism as an urban reconstruction strategy case study: Khorramshahr. International Journal of Tourism Cities, 4 (1), 81–97. https://doi.org/10.1108/IJTC-07-2017-0039.

Kulturni tsinnosti Krymu i Donbasu v umovakh viiny ta okupatsii (2016) : Mater. kruhl. st. «Istoryko-kulturnyi ta naukovyi potentsial Pivdnia ta Skhodu Ukrainy v umovakh okupatsii ta voiennykh dii: zahrozy, vtraty, perspektyvy zberezhennia ta vidnovlennia» (m. Kyiv, 12 lystopada 2015 r.). Kyiv : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.

Shchepanskyi, E. V. (2013) Obgruntuvannia dotsilnosti stratehichnoho upravlinnia turyzmom v rehioni. In Stratehichni napriamky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy v umovakh hlobalizatsii : zb. tez Mizhn. nauk.-prakt. konf. (m. Khmelnytskyi, 18–20 kvitnia 2013 r.). Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava.

Arabadzhy, O. S. (2018) Tradytsiia chastuvannia karaimiv yak yaskravyi zrazok nematerialnoi kulturno spadshchyny narodu. In Frenkel, I. V. et al (eds) Implementatsiia Konventsii pro okhoronu nematerialnoi kulturnoi spadshchyny: pidsumky ta perspektyvy : zb. nauk. pr. za mater. III Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu, 20–21 hrudnia 2017 r. (pp. 5–8). Kyiv : NAKKKiM.

Diakov, O. (2018) Znachennia Azovskoho moria dlia Ukrainy. In Otsinky stratehichnoho seredovyshcha. Viiskovo-Morski Syly Zbroinykh Syl Ukrainy : materialy seminaru (pp. 43–46). Odesa.

Ihnatenko, O. A., Sapiha, V. V. (2019) Vplyv heopolitychnoi sytuatsii ta fizyko-heohrafichnykh umov rehionu Azovskoho moria na zastosuvannia syl (viisk, zasobiv) VMS. Nauka i oborona, 1, 16–24. https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-6-1-16-24.

Tytova, O. M. (2015) Kulturna spadshchyna Krymu ta Donbasu za suchasnykh umov: zahrozy, vtraty, perspektyvy zberezhennia. In Kulturni tsinnosti Krymu i Donbasu v umovakh viiny ta okupatsii : mater. Kruhl. st. «Istoryko-kulturnyi ta naukovyi potentsial Pivdnia ta Skhodu Ukrainy v umovakh okupatsii ta voiennykh dii: zahrozy, vtraty, perspektyvy zberezhennia ta vidnovlennia» (m. Kyiv, 12 lystopada 2015 r.). Kyiv. Retrieved from Instytut istorii Ukrainy: https://bit.ly/305lS6c.

Hvozdiev, V. M. (2010) Movna sytuatsiia na mediarynku Ukrainy ta Pivnichnoho Pryazovia. Aktualni problemy slovianskoi filolohii. Seriia: Linhvistyka i literaturoznavstvo, XXIII (2), 498–505.

Archaeological Site «Stone Tomb». (N.d.) UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: https://bit.ly/378zspu.

TripAdvisor. Tripadvisor: Read Reviews, Compare Prices & Book: (N.d.) Retrieved from https://www.tripadvisor.com.

Pershyi turystychnyi forum Pryazovia zibrav ponad 200 uchasnykiv. (N.d.) Retrieved from Asotsiatsiia industrii hostynnosti Ukrainy: https://bit.ly/3xdRst5.

Kot, S. I. (2018) Pro stan zberezhennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy. In Informatsiino-analitychni materialy do parlamentskykh slukhan «Stan, problemy ta perspektyvy okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini» (18 kvitnia 2018 r.). Kyiv. Retrieved from Instytut istorii Ukrainy: https://bit.ly/3BStnu9.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini» shchodo nadannia derzhavnoi subsydii dlia povernennia chastyny kvalifikovanykh vytrat, zdiisnenykh inozemnym subiektom kinematohrafii pry vyrobnytstvi (stvorenni) filmu v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 20.09.2019 r. № 130–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3bMiK1t.

Published
2021-07-03
Section
Tourism