State Standard of Ukraine DSTU 4163: 2020: Innovations and Problems

Keywords: document, documentation, record keeping, management documentation, standard

Abstract

According to public interest, caused by the entry into force on 01.09.2021 of the state standard of Ukraine DSTU 4163:2020 «State unified system of documentation. State unified documentation system. Unified system of organizational and administrative documentation. Requirements for execution of documents» this article is an author’s attempt from a professional point of view based on a systems approach to find out and evaluate the essence and significance of the innovations of this standard in relation to their impact on the preparation and execution of organizational and administrative documentation. Comparative analysis of DSTU 4163:2020 with its predecessor DSTU 4163:2003 in the research process was carried out, also a wide source base was used. The article presents comparative characteristics of the structural and semantic structure of these standards and the composition of the document’s requisite indicating statistical and semantic differences using a tabular form. According to the author, the text shows the most significant innovations that distinguish DSTU 4163:2020 from DSTU 4163:2003. Based on the principle of historicism, the article examines retrospective and modern normative-legal relations DSTU 4163: 2020, on the basis of which the author concludes that this standard is completely independent of the normative rudiments of Soviet office work, the full ability of the standard within its status to fully regulate the issue of execution of organizational and administrative documentation, accumulating the most modern requirements of current national legislation in combination with its own innovations. According to the author, one of the problems identified in the research process is the disregard in the standard of changes in the territorial organization of authority that took place in Ukraine in the process of decentralization of power. As a result, the rules of the standard ignore certain issues execution of documents by local executive state administrations and local self-government bodies, which are confirmed by the examples given by the author. The study revealed within this problem of the requisite composition of the forms of local state administrations and local governments contradictions of certain normative-legal acts, legislative unregulated use of forms with the image of the State Emblem of Ukraine, the name of the state and its names by local state administrations and local self-government bodies, as well as some other problems. According to the author, the solution of the problems revealed in the research process is possible in case introduction of the changes offered by it to specifically defined legislative and by-laws.

References

Pro pryiniattia ta skasuvannia natsionalnykh standartiv. Nakaz Derzhavnoho pidpryiemstva «Ukrainskyi naukovo-doslidnyi i navchalnyi tsentr problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti» (DP «UkrNDNTs») vid 01.07.2020 r. № 144. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3xQiElC.

DSTU 4163-2020 «Derzhavna unifikovana systema dokumentatsii. Unifikovana systema orhanizatsiino-rozporiadchoi dokumentatsii. Vymohy do oformlennia dokumentiv». (2021) Kyiv : DP «UkrNDNTs».

Kazanova, M. (2021) Novyi DSTU 4163:2020 shchodo oformlennia dokumentiv: ohliad novovveden. Bukhhalter 911, 37. Retrieved from: https://bit.ly/3xQCKMp.

Ivanova, A. (N.d.) DSTU 4163:2020. Yak oformliuiutsia osnovni rekvizyty v nakazakh. Retrieved from SMARTFIN.UA: https://bit.ly/3vdEzl6.

Strelnikova, L. V. (N.d.) DSTU 4163:2020 Ihnoruvaty NE MOZhNA ZASTOSUVATY. Retrieved from Protokol: https://bit.ly/3Lcf5Ko.

Shemiatkin, O.; Ivasiuk, Ya.; & Honcharenko, M. (N.d.) Dokument bez nomera y bez daty: DSTU 4163:2020. Retrieved from KMP.UA.Analityka: https://bit.ly/3LbLFMg.

Denysenko, O.; & Ivanchenko, I. (2021) DSTU 4163:2020 : yak oformliaty rekvizyty dokumentiv za novym natsionalnym standartom. Dovidnyk spetsialista z okhorony pratsi, 9. Retrieved from: https://bit.ly/3LfHmPZ.

GOST 6.38–72. Unificirovannye sistemy dokumentacii. Sistema organizacionno-rasporyaditelnoj dokumentacii. Trebovaniya k oformleniyu dokumentov (1973). Moskva : Gosstandart SSSR.

GOST 6.39–72. USD. Sistema organizacionno-rasporyaditelnoj dokumentacii. Formulyar-obrazec. (1973) Moskva : Gosstandart SSSR.

Pro zatverdzhennia Prymirnoi instruktsii z dilovodstva u ministerstvakh ta vidomstvakh Ukrainskoi RSR ta vykonavchykh komitetakh mistsevykh Rad narodnykh deputativ. Postanova Rady Ministriv Ukrainskoi RSR vid 31.07.1975 r. № 362. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3LfVd91.

GOST 6.38–90. Unificirovannye sistemy dokumentacii. Sistema organizacionno-rasporyaditelnoj dokumentacii. Trebovaniya k oformleniyu dokumentov. (1990) Moskva : Gosstandart SSSR.

Pro zatverdzhennia Prymirnoi instruktsii z dilovodstva u ministerstvakh, inshykh tsentralnykh orhanakh vykonavchoi vlady, Radi ministriv Avtonomnoi Respubliky Krym, mistsevykh orhanakh vykonavchoi vlady. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.10.1997 r. № 1153. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3LcM3Kp.

DSTU 4163-2003 «Derzhavna unifikovana systema dokumentatsii. Unifikovana systema orhanizatsiino-rozporiadchoi dokumentatsii. Vymohy do oformliuvannia dokumentiv». (2003) Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

Pro zatverdzhennia Typovoi instruktsii z dilovodstva u tsentralnykh orhanakh vykonavchoi vlady, Radi ministriv Avtonomnoi Respubliky Krym, mistsevykh orhanakh vykonavchoi vlady. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2011 r. № 1242. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3L76dFL.

Deiaki pytannia dokumentuvannia upravlinskoi diialnosti. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.01.2018 r. № 55. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3L76dFL.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Pro derzhavni nahorody. Zakon Ukrainy vid 16.03.2000 r. № 1549–III. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3vbH7A8.

Pytannia ukrainskoho pravopysu. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.05.2019 r. № 437. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/36Acfzc.

Pro Avtonomnu Respubliku Krym. Zakon Ukrainy vid 17.03.1995 r. № 95/95-VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3rMMUd2.

Pro zatverdzhennia Pravyl nadannia posluh poshtovoho zviazku. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.03.2009 r. № 270. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/2YntobP.

Pro standartyzatsiiu. Zakon Ukrainy vid 05.06.2014 r. № 1315–VII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/393nTns.

Pro Derzhavnyi herb Ukrainy. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 19.02.1992 r. № 2137–XII. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3rNNE1T.

Pro mistsevi derzhavni administratsii. Zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. № 586–XIV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3eAHuvy.

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. № 280/97–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/3d8ijhe.

Pro zatverdzhennia zrazkiv i opysiv herbovykh pechatok, malykh herbovykh pechatok, pechatok bez zobrazhennia Derzhavnoho Herba Ukrainy, tablychok oblasnykh, Kyivskoi ta Sevastopolskoi miskykh, raionnykh, raionnykh u mistakh Kyievi ta Sevastopoli derzhavnykh administratsii. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.08.1992 r. № 672. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/37BkbRV.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vporiadkuvannia okremykh pytan orhanizatsii ta diialnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia i raionnykh derzhavnykh administratsii. Zakon Ukrainy vid 17.11.2020 r. № 1009–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/38mWjBv.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2w1seVb.

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv, hromadskykh formuvan. Zakon Ukrainy vid 15.05.2003 r. № 755–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/38zALN5.

Published
2021-10-30
Section
Social Security