The Right to Housing: The Social Dimension

Abstract

Представлено соціальний аспект права особи на житло. На підставі конституційних норм та чинного законодавства України досліджуються зміст та можливі форми реалізації цього права. Мета статті полягає в аналізі ефективності юридичного інструментарію реалізації права на житло, який функціонує в Україні та відповідності основних внутрідержавних законодавчих характеристик цього права європейським соціальним стандартам, які визначені Європейською соціальною хартією (переглянутою). Застосувавши формально-логічний та порівняльний методи для з’ясування узгодженості правових норм, обґрунтовано потребу реформування законодавства, яке регулює сферу соціально-житлових (некомерційних) правовідносин. Запропоновано відповідні зміни до законодавства. З’ясовано сутність таких правових характеристик житла, як: «придатність для проживання», «призначення для постійного та тимчасового поживання». Критично проаналізовано українське законодавство, яке визначає соціальну стандартизацію реалізації права на житло. На базі житлового та соціального законодавства, а також рішення Конституційного Суду України з’ясовано дієвість чинної конституційної норми, яка визначає гарантії реалізації права на житло та закріплює обов’язок нашої держави створити умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти його в оренду. Серед шляхів удосконалення юридичного механізму реалізації права на житло відзначено такі, як-от: розвиток в Україні соціального (некомерційного) найму житла; переформатування цільового напрямку програм державної підтримки з надання житла у власність на програми ефективної оренди (найму); розроблення загальнодержавної концепції програм державної підтримки реалізації громадянами в Україні права на житло; систематизація законодавства, що регулює соціальні (некомерційні) способи реалізації громадянами в Україні права на житло, зокрема перегляд доцільності функціонування Житлового кодексу України в чинній редакції.

References

Konstytutsiia Ukrainy vid 26.06.1996 r. № 254k/96–VR. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008. № 93. St. 3103.

Pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava. Mizhnarodnyi pakt OON vid 16.12.1966 r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3NbBXtP.

Yevropeiska sotsialna (perehlianuta) khartiia vid 03.05.1996 r. ratyfikov. Zakonom Ukrainy vid 14.09.2006 r. № 137–V. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/38vtsLv.

Pro osnovni tsili ta normy sotsialnoi polityky. Konventsiia Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi vid 22.06.1962 r. № 117. (2015) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 80, 2660.

Ukraintsi aktyvnishe zakhyshchaiut svoi prava: rezultaty opytuvannia (11.12.2020). Retrieved from Profspilka pratsivnykiv osvity i nauky Ukrainy: https://bit.ly/3lci3mJ.

Stratehiia intehratsii vnutrishno peremishchenykh osib ta vprovadzhennia serednostrokovykh rishen shchodo vnutrishnoho peremishchennia na period do 2024 roku. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2021 r. № 1364–r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3wnIQBL.

Pro nevidkladni zakhody shchodo zabezpechennia realizatsii prava hromadian na zhytlo. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 22.09.2021 r. № 1766–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3wbUwsf.

Zhytlovyi kodeks Ukrainskoi URSR vid 30.06.1983 r. № 5464–X. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3NhPPTD.

Fedorchuk, I. I. (2020) Konstytutsiine pravo na zhytlo yak predmet suchasnoho vitchyznianoho naukovoho dyskursu. Derzhava i pravo. Yurydychni nauky, 87, 42–53.

Voloshyn, I. P. (2020) Sotsialnyi zakhyst malozabezpechenykh osib v Ukraini. Lviv.

Melnyk, A. R. (2021) Zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei zhylymy prymishchenniamy za zhytlovym zakonodavstvom Ukrainy. Kyiv.

Borysova, K. S. (2018) Konstytutsiini zasady zabezpechennia prava na zhytlo. Kyiv.

Pishchyk, O. V. (2018) Skladovi elementy mekhanizmu realizatsii sotsialnoi polityky u zabezpechenni zhytlom naselennia. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 3 (14), 294–299. Retrieved from: https://bit.ly/39lXi59.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2w1seVb.

Pro nadannia publichnykh (elektronnykh publichnykh) posluh shchodo deklaruvannia ta reiestratsii mistsia prozhyvannia v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 05.11.2021 r. № 1871–IX. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3l9szeA.

Pro zhytlovyi fond sotsialnoho pryznachennia. Zakon Ukrainy vid 12.01.2006 r. № 3334–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3FJLAO2.

Pro zabezpechennia realizatsii zhytlovykh prav meshkantsiv hurtozhytku. Zakon Ukrainy vid 04.08.2008 r. № 500–VI. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/37HJly4.

Pro zapobihannia vplyvu svitovoi finansovoi kryzy na rozvytok budivelnoi haluzi ta zhytlovoho budivnytstva. Zakon Ukrainy vid 25.12.2008 r. № 800–VI. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3LesDnL.

Pro osnovy sotsialnoho zakhystu bezdomnykh osib ta bezprytulnykh ditei. Zakon Ukrainy vid 02.06.2005 r. № 2623-IV. (2005) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 26, 354.

Pro zatverdzhennia DBN V.2.2-15:2019 «Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia». Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy vid 26.03.2019 r. № 87. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3L6CuvS.

Pro vstanovlennia tymchasovykh minimalnykh norm zabezpechennia sotsialnym zhytlom. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.03.2008 r. № 219. (2008) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 23, 693.

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755–VI. (2011) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13 (13–14, 15–16, 17), 556.

Conclusions 2019 — Ukraine — Articles 31-1 / European Committee of Social Rights. (N.d.) Retrieved from The European Social Charter: https://bit.ly/3McVIBq.

Conclusions 2011 — Ukraine — Articles 31-1 / European Committee of Social Rights. (N.d.) Retrieved from The European Social Charter: https://bit.ly/3LkmuGQ.

Pro svobodu peresuvannia ta vilnyi vybir mistsia prozhyvannia. Zakon Ukrainy vid 11.12.2003 r. № 1382–IV. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3FHMpXD.

Typove polozhennia pro sotsialnyi hotel. Zatv. Nakazom Ministerstva pratsi i sotsialnoi polityky Ukrainy vid 03.04.2006 r. № 98, zareiestr. v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 18.04.2006 r. za № 450/12324. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3welEqQ.

Typove polozhennia pro sotsialnyi hurtozhytok. Zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.09.2005 r. № 878. (N.d.) Retrieved from Uriadovyi portal: https://bit.ly/3NckvWb.

Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Yurovskoi H. V. stosovno Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (Druhyi senat) vid 20 zhovtnia 2021 roku № 7-r(II)/2021 u spravi za konstytutsiinoiu skarhoiu Pryvatnoho aktsionernoho tovarystva «Chernihivoblbud» shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) pidpunktu «b» punktu 1 chastyny tretoi statti 14 Zakonu Ukrainy «Pro zabezpechennia realizatsii zhytlovykh prav meshkantsiv hurtozhytkiv». (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/37IQLBj.

Conclusions 2013 — Ukraine — Article 11-1. / European Committee of Social Rights. (N.d.) Retrieved from The European Social Charter: https://bit.ly/39OkwBc.

Pro pravovyi status inozemtsiv ta osib bez hromadianstva. Zakon Ukrainy vid 22.09.2011 r. № 3773–VI. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3lh81zP.

Soma natsionalna dopovid Uriadu Ukrainy shchodo realizatsii polozhen Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi) shchodo statei 7, 8, 16, 17, 27, 31 (zvitnyi period z 01 sichnia 2010 roku do 31 hrudnia 2013 roku). (N.d.) Retrieved from Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy: https://bit.ly/3wsDxRj.

Pro zatverdzhennia Umov zabezpechennia pryvatnym aktsionernym tovarystvom «Ukrainska finansova zhytlova kompaniia» hromadian Ukrainy zhytlom. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.08.2021 r. № 856. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3McX0MP.

Decision on the merits: International Movement ATD Fourth World v. France, Collective Complaint No. 33/2006 / European Committee of Social Rights. (N.d.) Retrieved from The European Social Charter: https://bit.ly/3FH2k8J.

Khto z ukraintsiv dosi stoit u cherhakh za darmovymy metramy, skilky tsykh cherh i yaki shansy otrymaty zhytlo (11.05.2021; 21:48). Retrieved from Televiziina sluzhba novyn: https://bit.ly/38sahSW.

Ekspertna zustrich ta obhovorennia temy «Rozvytok sektoru dostupnoho orendnoho zhytla v Ukraini» (23.07.2013). Retrieved from Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen pry Prezydentovi Ukrainy: https://bit.ly/39krldr.

Sokovets-Makatukha T. V. Osoblyvosti rynku orendnoho zhytla v krainakh-chlenakh YeS: uroky dlia Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2014. № 12. S. 101–106. URL : https://bit.ly/3sBjnDH.

Kontseptsiia derzhavnoi polityky po dosiahnenniu tsili 10.4 «Ukraintsi maiut komfortne zhytlo» Prohrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy (06.02.2020). Retrieved from Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy: https://bit.ly/3wdvZTV.

Derzhavna prohrama zabezpechennia molodi zhytlom na 2013–2023 roky. Zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.10.2012 r. № 967. (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.12.2020 r. №1360. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3Mqt1kg.

Derzhavna tsilova sotsialno-ekonomichna prohrama budivnytstva (prydbannia) dostupnoho zhytla na 2010–2017 roky. Zatv. Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.11.2009 r. № 1249. (2009) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 92, 3108.

Kontseptsiia Derzhavnoi prohramy «Sotsialne zhytlo». Skhv. Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.09.2005 r. № 384–rp. (N.d.) Retrieved from Uriadovyi portal: https://bit.ly/3FH2Gw5.

Pro Derzhavnyi biudzhet na 2020 rik. Zakon Ukrainy vid 14.11.2019 r. № 294–IX. (2020) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 5, 31.

Khmelnychchyna otrymaie 28,7 mln hrn subventsii na zabezpechennia zhytlom ditei syrit (04.08.2021; 08:39). Retrieved from Khmelnytska oblasna derzhavna administratsiia: https://bit.ly/3szUSqy.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 24.04.2018 r. № 3–r/2018 u spravi № 1-22/2018 (762/17) za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) chastyny shostoi statti 216 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/39eCJaV.

Published
2021-10-30
Section
Social Security