Provision of Capacity Territorial Communities in Ukraine

Keywords: territorial community, local self-government bodies, capacity of territorial communities, local self-government reform

Abstract

The article examines the essence of the concept of capacity of territorial communities in Ukraine in the context of local government reform. It is noted that one of the main tasks of local governments in the context of local government reform is to strengthen the capacity of the territorial community, which is able to ensure respect for the rights and interests of its inhabitants, as well as their protection. It is proved that strengthening the capacity of territorial communities is a process of increasing the ability of local governments to act within the law, implementing the rule of law. Gathering more powers and resources for the implementation of the united territorial communities, as well as responsibilities, should be the main result of the decentralization reform in Ukraine. That is why today the provision of the capacity of territorial communities is an urgent goal of both residents of territorial communities and local governments. It is noted that the territorial community, as an administrative-territorial unit of the basic level, is the integrity of the components: territorial-natural, demographic, economic, social and cultural-mental, and therefore is created by the criteria of historical certainty and socio-economic feasibility. It is proved that the capacity of the local community is the availability of budgetary, financial, resource, infrastructure and personnel conditions that determine the ability of the local community to provide quality public services to the population, as well as the ability to use their own potential — managerial, financial, economic, investment, human, public participation. It is noted that this area of research in the context of local government reform remains extremely relevant for further research.

References

Lisman, T. A. (2017) Vyznachennia sutnosti poniattia «terytorialna hromada». Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia «Derzhavne upravlinnia», 1 (6), 289–295. Retrieved from Natsionalnyi universytet tsyvilnoho zakhystu Ukrainy: https://bit.ly/3vG4d0T.

Franko, I. Ya. (1985) Shcho take hromada i chym vona povynna buty? Zibrannia tvoriv (u 50 t., 44 (1). pp. 175–185). Kyiv : Naukova dumka.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-vr. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: http://bit.ly/2LXJAqz.

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 r. № 333–r. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3xqWxC2.

Vasylieva, O. I. (2010) Metodolohichni zasady pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. Investytsii: praktyka ta dosvid, 2, 63–66.

Vasylieva, O. I., & Omelchuk, O. I. (2021) Metodolohichni aspekty zabezpechennia pravovoi spromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini. Investytsii: praktyka ta dosvid, 8. Retrieved from: https://bit.ly/38O8FCF.

Metodyka formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad. Zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.04.2015 r. № 214, u red. postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.01.2020 r. № 34. (N.d.) Retrieved from Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy: https://bit.ly/3JMfWQm.

Omelchuk, O. I. (2021) Mekhanizmy zabezpechennia spromozhnosti terytorialnykh hromad v Ukraini. Kyiv. Retrieved from Naukovo-konsultatsiinyi tsentr Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: https://bit.ly/3uMm1bf.

Pyla, V. I. (2018) Pro pidvyshchennia roli mistsevoho samovriaduvannia v upravlinni rehionalnym rozvytkom. In Upravlinski ta pravovi zasady zabezpechennia rozvytku Ukrainy yak yevropeiskoi derzhavy (pp. 219–221). Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava. Retrieved from Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova: https://bit.ly/3JGf280.

Pyla, V. I. (2018) Shchodo transformatsii diialnosti publichnoi vlady na mistsevomu rivni. Stanovlennia ta rozvytok mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini (pp. 13–16). Khmelnytskyi : Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava. Retrieved from Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava imeni Leonida Yuzkova: https://bit.ly/3JIIzxL.

Spromozhnist hromad 2021 / Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. (N.d.) Retrieved from ArcGIS Online: https://bit.ly/3uOa2dq.

Minrehion: zapuskaietsia portal spromozhnosti hromad (21.04.2021). Retrieved from Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy: https://bit.ly/3KN5gCv.

Published
2022-02-01
Section
Vasyl Pyla`s Anniversary