Creation of a Five-Level Model of Professional Development Management of a Specialist in the Format of a Decimal Model of Good Human Health Management

Keywords: types of professional activity: work, labour, business, game, employment, five-level model, hierarchy, full management, professional development, decimal management model, good human health

Abstract

The purpose of the study is to create a Five-Level Model of full professional development (PD) management, in the format of a decimal model of management of good human health (GHH) formation. To achieve the determined goal, the concepts of «occupational human health» and «comprehensive professional development» determining full compliance of a person’s professional activity with achievements in modern science and practice were defined. This is the highest level of professional development to achieve goals in a certain type of professional activity as a result of fulfilling the professional potential. Thereafter, to meet the objectives of the study, the last tenth letter «T» of the word «management» was used in the Conceptual decimal model of full innovative GHH management. It represents the highest, tenth level of the professional activity system, consisting of five types: work — labour — business — game — employment. These five types of human profess ional activity are at the core of the Five-Level Model and are placed at five hierarchical levels, in accordance with their relevance. To create the Five-Level Model, single-type tables were built that summarize the characteristics of each of the five types of professional activity: work — labour — business — game — employment and characteristics of the corresponding subjects. Reasonable conclusions have been drawn for each type of professional activity according to its hierarchical level in the Five-Level Model. This has helped to create the Five-Level Model of comprehensive PD management, in a format of the Conceptual model of full innovative management of GHH formation and determine that the Five-Level Model is a full hierarchical management model consisting of five types of professional activities in precise order according to their relevance: work, labour, business, game, service, which together fully cover the entire professional activity. It is proved that unique properties of the Five-Level Model allow for its regular use for full professional development management in any environment, including Ukrainian society.

References

Serohin, S. M. (2007) Synerhetychni zasady derzhavnoho upravlinnia v umovakh reform. Dnipropetrovsk.

Komar, Yu. M.; Chernysh, O. I.; Chernyshov, O. Yu. & Komar, V. Yu. (2019) Naukovo-praktychni zasady formuvannia fundamentalnoi i kontseptualnykh desiatkovykh modelei povnotsinnoho sotsialnoho upravlinnia zhyttiediialnistiu ukrainskoho suspilstva. Menedzher. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia, 1, 92–109.

Komar, Yu. M., Dubas, R. H., Ivanov, O. O. (2019) Kontseptualna model povnotsinnoho tvorchoho upravlinnia formuvanniam povnotsinnoho zdorovia liudyny. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku, 1 (21), 86–96.

Komar, Yu. M., Nesterenko, S. S, Dubas, R. H. (2019) Stvorennia kontseptualnoi desiatkovoi modeli tvorchoho upravlinnia formuvanniam povnotsinnoho zdorovia liudyny. Sotsialno-ekonomichnyi potentsial Ukrainy ta krain Yevropy: pravove rehuliuvannia, problemy i tendentsii rozvytku (pp. 168–172). Kyiv : Universytet «Ukraina»,.

Burega, V. V. (2005) Socialno-adekvatnoe upravlenie: konceptualizaciya modeli. Doneck : DonGUU.

Korotkov, E. M. (2000) Issledovanie sistem upravleniya. Moskva : DeKA.

Surmin, Yu. P. (2003) Teoriya sistem i sistemnyj analiz. Kiyiv : MAUP.

Bakumenko, V. D., & Kravchenko, S. O. (2011) Metodolohiia systemnykh doslidzhen v derzhavnomu upravlinni. Kyiv : VPTs AMU.

Nyzhnyk, N. R., & Mosov, S. N. (2011) Teoretychni aspekty derzhavnoho upravlinnia. Chernivtsi : Tekhnodruk.

Cherleniak, I. I. (2010) Synerhetychni modeli systemy derzhavnoho upravlinnia. Uzhhorod : Lira.

Amosha, O. I.; Novikova, O. F.; Antoniuk, V. P. et al (2006) Yakist trudovoho potentsialu ta upravlinnia trudovoiu sferoiu v Ukraini: sotsialna ekspertyza. Donetsk.

Kolot, A. M. (2010) Sotsialno-trudova sfera: stan vidnosyn, novi vyklyky, tendentsii rozvytku. Kyiv : KNEU.

Komar, Yu. M.; Shmorhun, L. H.; & Dubas, R. H. (2020) Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia kontseptualnoi atrybutyvnoi modeli tvorchoho upravlinnia u sferi pratsi (pp. 593–602). Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom.

Markina, I. A. (2001) Metodolohiia suchasnoho upravlinnia. Kyiv : Vyshcha shkola.

Hlosarii (tlumachnyi slovnyk). (N.d.) Retrieved from Management.com.ua: https://bit.ly/3v16qVy.

Pratsia. (N.d.) Retrieved from Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: https://bit.ly/3Opo0du.

Robitnyk, pratsivnyk. (N.d.) Retrieved from Slovopediia: https://bit.ly/3xHmyx8.

Sprava. (N.d.) Retrieved from Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: https://bit.ly/3K10v74.

Dilova liudyna. (N.d.) Retrieved from Fainyi bloh: https://bit.ly/3950e6i.

Published
2022-02-01
Section
Vasyl Pyla`s Anniversary