The Dialectical Nature of Legal Responsibility for the Violation of Legislation on the Prevention of the Emergence and Spread of Particularly Dangerous Infectious Diseases

Keywords: system, legal liability system, particularly dangerous infectious diseases, negative (retrospective) legal liability, positive (prospective) legal liability

Abstract

Legislation regulating public health relations in the direction of preventing the emergence and spread of infectious diseases, including those that are particularly dangerous, is analysed. The meaning of «system» is clarified. It is established that legal liability has the characteristics and properties of the system. With the help of a systematic approach, the relevance of the interaction of different types of responsibilities is substantiated. Attention is drawn to the tendency to expand the range of social relations governed by the rule of law, borrowing the rules of international law, the formation of complex branches of law. As a result, traditional sectoral types of legal liability are endowed with signs of intersectoral nature. It is proved that the responsibility for violating the legislation on prevention and spread of particularly dangerous infectious diseases is also endowed with signs of intersectoral, as its specific object is to protect public health from the emergence and spread of particularly dangerous infectious diseases and its provision is supported by the presence of different types of liability and types of offenses, which together form a single, holistic system of such liability. The criterion for distinguishing such a system has become the object of an offense. The close interdisciplinary connection between administrative and criminal responsibility is emphasized. Positive and negative approaches to the understanding of administrative and criminal liability in general, as well as in the field of occurrence and spread of particularly dangerous infectious diseases are researched. Emphasis is placed on the need to distinguish between the concepts of «responsibility» and «punishment». Arguments in favour of a broad approach to the interpretation of legal liability in general and to liability in this area are presented. Emphasis is placed on the need to rethink the dialectical connection between law and coercion, namely the need to understand responsibility not only as a control mechanism by the state, but also as a form of self-control of an individual, which later becomes his stable inner conviction.

References

Андрушко П. П. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних із зараженням людини інфекційними хворобами (статті 130, 131, 133 КК України). Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : Матер. наук.-практ. конф. (Харків, 22–23 квітня 2004 р.). Редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. Київ, 2004. С. 93–97.

Брич Л. П. Спільні та розмежувальні ознаки складів злочинів, передбачених ст. 130 КК України «Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби», із суміжними складами злочинів. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2003. Вип. 2003. Т. 38. С. 454–467.

Мотиль В. І., Дякін Я. О. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину людей. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2020. № 4 (92). С. 224–233. https://doi.org/10.33766/2524-0323.92.224-233.

Ковальова С. С. Відповідальність за порушення карантину та санітарних правил і норм щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні. Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля». 2020. № 11 (2). С. 158–168. URL: https://bit.ly/3oJjevv.

Kharytonov E., Kharytonova O., Kolodin D., Tkalych M. The Covid-19 Pandemic and the Rights of the Individual in Terms of Private and Public Law. Ius Humani. Law Journal. 2020. V. 9 (2). P. 225–250. Електронний архів Національного університету «Одеська юридична академія». URL: https://bit.ly/3oKaEwM.

Зозуля О. І. Громадянські та політичні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні. Форум права. 2020. № 61 (2). С. 6–22. URL: https://bit.ly/3Q2DpQE.

Савчин М. В. Суспільний інтерес як критерій обмеження прав людини та боротьба з пандемією коронавірусу. Public Law. 2020. № 38. P. 5–22. URL: https://bit.ly/3zovwOL.

Банчук-Петросова О. В. Міжнародні механізми захисту прав та особливості їх застосування в умовах карантину. Публiчне право. 2020. № 2 (38). URL: https://bit.ly/3zotQ82.

Сироїд Т. Л. Діяльність організації об’єднаних націй щодо протидії пандемії Covid-19. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2020. Вип. 2 (46). C. 77–83. URL: https://bit.ly/3ScDao9.

Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801–XII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3cLOs2i.

Про захист населення від інфекційних хвороб. Закон України від 06.04.2000 р. № 1645–III. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3kdoeqv.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24.02.1994 р. № 4004–XII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://bit.ly/3Q10m6O.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–III. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://bit.ly/2HuG8kE.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073–X. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://bit.ly/2vFWMeo.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435–IV. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://bit.ly/2w1seVb.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322–VIII. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://bit.ly/3cU2SsU.

Філософський енциклопедичний словник. голова редкол. В. І. Шинкарук. Київ, НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Абрис, 2002. 742 с. Чтиво. URL: https://bit.ly/3zkQfDo.

Мірошніченко M. I. Відношення понять «система права» та «правова система» (синергетичний аналіз). Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. Вип. 187. Чернівці, 2003. С. 33–38. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. URL: https://bit.ly/3BrSWFT.

Загальна теорія систем Людвіга фон Берталанфі. Психологія, філософія і роздуми про життя. Блог з філософії та психології. URL: https://bit.ly/3bf8ceE.

Конспект. Організація як відкрита система. Класичний фаховий коледж СумДУ. URL: https://bit.ly/3PQfGDE.

Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу. ХНАМГ, 2004. 291 с. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. URL: https://bit.ly/3zMmcWH.

Томашевський В. М. Моделювання систем. Київ : Видавнича група ВНV, 2005. 352 с. Інститут проблем математичних машин та систем НАН України. URL: https://bit.ly/3zIbqR8.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Львів : Край, 2007. 192 с. Юридична бібліотека онлайн. URL: https://bit.ly/3zM2b2s.

Савінова Н. А. Кримінально-правове прогнозування. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : Матер. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10–11 жовтня 2013 р.) Редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2013. С. 624–627. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса. URL: https://bit.ly/3PTrUvl.

Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с. Чтиво. URL: https://bit.ly/3Q4B9IM.

Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право). Київ : Юрінком Інтер, 2008. 256 с.

Гриценко І. С. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності. Вісник Національної академії прокуратури України. 2008. № 1. С. 45–50.

Заяць Р. Я. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2012. Вип. 8. С. 17–20. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://bit.ly/3Qb2IQT.

Пєтков С., Армаш Н. Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління. Вісник Національної академії правових наук України. 2014. № 4 (79). С. 133–139. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://bit.ly/3cNqYKd.

Морозова В. О. Адміністративна відповідальність як відповідний правовий інститут. Право і суспільство. 2018. № 2. С. 145–150. URL: https://bit.ly/3zLiqfX.

Гринь О. Д., Донченко О. І. Кримінальна відповідальність як різновид юридичної відповідальності. Правова держава. 2015. № 19. С. 129–135. URL: https://bit.ly/3BvLn0J.

Кримінальне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Меркулової, В. Я. Конопельського. Одеса, 2017. 430 с. Репозитарій наукових публікацій Одеського державного університету внутрішніх справ. URL: https://bit.ly/3bndAMv.

Васильківська І. П. Кримінальне право України. Загальна частина. Київ : КНЕУ, 2010. 111 с. CORE. URL: https://bit.ly/3oGt55m.

Грищук В. К. Окремі аспекти концепції позитивної (перспективної) кримінально-правової відповідальності людини. Актуальні проблеми кримінального права та процесу : Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 р.) / ред. кол.: О. О. Волобуєва, О. В. Одерій, Т. О. Лоскутов, А. С. Політова. Кривий Ріг : Геліос-Принт, 2017. С. 40–42. Електронний репозитарій ДВНЗ «УжНУ». URL: https://bit.ly/3OLXfib.

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності. Київ : Атіка, 2004. 296 с. Чтиво. URL: https://bit.ly/3JjwsZu.

Сташис В. В. Роль і значення покарання в системі запобігання злочинності. 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матер. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовтня 2011 р.) / редкол.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. Харків : Право, 2011. С. 40–44. Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. URL: https://bit.ly/3oJgvT6.

Published
2022-07-01
Section
Law