Technological Basis Of The Public Administration System

  • Olena KHYTRA Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law
Keywords: blockchain, emergent technologies, synergism effect, public management, management technology, foresight technology, crowd technology, smart technology

Abstract

///

References

Решота О. А. Особливості розвитку публічного управління в Україні: сучасні тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.3.37.

Козаченко Г. В. Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення. Економіка і регіон. 2016. № 3. С. 37–40. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/z1IyG.

Книш П. В. Сутнісні характеристики поняття «управлінська технологія». Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». 2014. Вип. 1. С. 255–264. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/2Ja3q.

Пугач А. М., Мареніченко В. В. Сучасні технології розроблення та реалізації управлінських рішень на основі визначення професійних компетенцій публічного службовця. Право та державне управління. 2019. № 1 (34), Т. 2. С. 140–145. https://t.ly/ituc8.

Якобчук В. П., Тищенко С. В., Пугачова Н. С. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 83–87. URL: https://t.ly/OkBBg.

Методологія публічного управління / уклад. І. В. Шпекторенко. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. 113 с.

Корнієцький О. В., Орел А. М. Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти. Галицький економічний вісник. 2016. № 2. С. 45–51. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/IXwXQ.

Гордон М. В., Оленцевич Н. В., Колісник І. О. Моделі публічного управління: порівняльний аналіз та пропозиції для України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 3. URL: https://t.ly/Jy3w3.

Сьомич М. І. Особливості сучасних моделей публічного управління. Аспекти публічного управління. 2019. Т. 7, № 4. С. 44–52. https://doi.org/10.15421/151922.

Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Ладонько Л. С., Ткаленко Н. В. Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності складових дефініцій публічного управління та адміністрування. Університетські наукові записки. 2016. № 2. С. 241–253. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/Xqvzy.

Лебідь О. В. Роль технологій управління у розвитку підприємства. Академічний огляд. 2012. № 2 (37). С. 128–134. URL: https://t.ly/p4NLp.

Мартинюк О. А. Визначення ролі технологій управління підприємством у контексті теорії інноваційної динаміки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. Вип. 26 (1). С. 101–105. https://t.ly/IzUY_.

Коренюк П. І., Зєніна-Біліченко А. С., Яремчук І. В. Впровадження сучасних управлінських технологій на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 449–452. URL: https://t.ly/kL2V5.

Пальчук О. В., Гуцалюк О. М. Підходи до визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2011. Вип. 19. С. 349–355. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/wfXw0.

Гуцалюк О. М. Види технологій управління діяльністю підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 3 (2). С. 66–72. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/EwmGO.

Кузнецова І. Визначення сутності дефініції «технологія управління». Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2009. № 1. С. 55–62. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/phh9b.

Техніка управлінської діяльності / В. Г. Базелюк, С. О. Кубіцький, М. В. Михайличенко, С. В. Михнюк. Київ : Міленіум, 2022. 424 с.

П’ятницька Г., Найдюк В., Ракша Н. Трансфер технологій управління. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012. № 5. С. 27–43. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/JK3kA.

Лесик В. О., Григоренко В. М. Підходи до визначення поняття «технологія управління». Економіка розвитку. 2013. № 4. С. 62–68. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/4dsZ6.

Книш П. В. Теоретичні засади формування системи управлінських технологій в державному управлінні України. Автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Івано-Франківськ, 2014. 20 с.

Технології публічного адміністрування та контроль в публічному управлінні / В. Д. Бакуменко, О. О. Красноруцький, О. В. Шабінський та ін. Харків : Смугаста типографія, 2018. 380 с.

Іщенко М. І., Міщук Є. В., Костенко А. С. Механізми та технології публічного управління й адміністрування у сфері партнерства місцевої влади з бізнес-структурами. Держава та регіони. Серія «Державне управління». 2019. № 3 (67). С. 159–164. https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-29.

Таран О. М. Технології управління в системі публічного управління та адміністрування. Управління розвитком соціально-економічних систем : матер. VI Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження проф. М. М. Турченка (Харків, 15–16 червня 2022 р.). Харків : ДБТУ, 2022. С. 273–275.

Бобровський О. І. Технологічна компонента забезпечення ефективності публічного управління: концептуальні аспекти. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 3 (46). С. 186–198. https://t.ly/hYs92.

Бобровський О. Смарт-технологізація публічного управління як рушійна сила його розвитку. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8, Спецвип. № 1. С. 15–17. https://doi.org/10.15421/152030.

Разумей Г. Ю., Разумей М. М. Діджиталізація публічного управління як складник цифрової трансформації України. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 139–145. https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-2.25.

Синиця М. І. Підходи та принципи технологізації державного управління. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Державне управління». 2011. Т. 165, Вип. 153. С. 45–51. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/lDwjQ.

Синиця М. І. Концептуальні засади технологізації державного управління. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». 2012. Вип. 2. С. 290–298. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/UO9VY.

Синиця М. І. Визначення основних напрямів технологічної інноватизації державного управління. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Державне управління». 2011. Т. 159, Вип. 147. С. 95–100. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/PXRC6.

Гук О. Синергетична модель дослідження публічного управління. Актуальні проблеми державного управління. 2018. Вип. 1. С. 24–29. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України. URL: https://t.ly/B_v2G.

Білоус В. С. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності. Київ : КНЕУ, 2007. 376 с.

Woodward J. Industrial Organization: Theory and Practice. London, New York : Oxford University Press, 1965. 281 p.

Tompson J. D. Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory. New York : McGraw-Hill, 1967. 192 p.

Perrow C. A Framework for the Comparative Analysis of Organizations. American Sociological Review. 1967. Vol. 32, № 2. Рр. 194–208. https://doi.org/10.2307/2091811.

Negandhi A. R., Estafen B. D. A Research Model to Determine the Applicability of American Management Know-How in Differing Cultures and /or Environments. The Academy of Management Journal. 1965. Vol. 8, № 4. Рр. 309–318. URL: https://t.ly/mC3ol.

Manufacturing Studies Board. Management of technology: The hidden competitive advantage. Washington DC, 1986.

Основи стійкого розвитку / за заг. ред. Л. Г. Мельника. Суми : Університетська книга, 2005. 654 с.

Hollnagel E., Woods D. D. Resilience Engineering. London : CRC Press, 2017. 406 p.

Левицький А. О. Механізм публічного управління розвитком регіональної туристичної дестинації. Дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Одеса, 2016. 251 арк.

Квітка С. А. Форсайт як технологія проектування майбутнього: новітні механізми взаємодії публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства. Аспекти публічного управління. 2016. № 8. С. 5–15. https://doi.org/10.15421/151635.

Гребешкова О. М. Емерджентність у стратегічному процесі підприємства. Формування ринкової економіки. 2009. Вип. 22. С. 129–137.

Геселева Н. В., Заріцька Н. М. Емерджентні властивості системи. Бізнес-Інформ. 2013. № 7. С. 93–97. URL: https://t.ly/gdkCc.

Доронін І. М. Розвиток емерджентних (новітніх) технологій та регулювання у цій сфері як реалізація функцій держави. Інформація і право. 2017. № 4. С. 41–48. https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273100.

Rotolo D., Hicks D., Martin B. What Is Emerging Technology? Working Paper of Science Policy Research Unit: University of Sussex. 2015. 47 p. URL: https://t.ly/OBCg8.

Published
2023-12-31
Section
Public Administration