Mentoring in HR-Management of Hotel

Keywords: personnel, HR management, personnel management, professional development, tutoring, coaching, mentoring, hotel business

Abstract

Based on scientific literature and online journalism, the article identifies theoretical and practical problems of formation and development of mentoring. It is revealed that theoretical dilemmas are caused by confusion in the conceptual apparatus of the specified direction of researches. The operationalization of terminology and the conducted semantic analysis of a number of definitions synonymous with mentoring: mentoring, coaching, tutoring allowed to formulate the characteristics of mentoring as a separate complementary category. Identification of the means used by mentoring, forms of communication, program results and their projection on the purposes of HR-management allowed to form a model of implementation of mentoring in hotel personnel management. In general, the theoretical principles and practical possibilities for mentoring outlined in the article outlined conceptual solutions for the professional development of staff in the field of HR hotel management, adapted to the conditions of crisis and fluctuating lockdown. It is noted that the practical barriers to the implementation of mentoring are related to cost savings of economic entities in the conditions of uncertain crisis framing, limited supply and lack of a consolidated business platform of mentors. Analytical tools and methodological tools used in the development of information sources in the field of HR management, as well as certain aspects of mentoring, created the preconditions for achieving the objectives of the study — to determine the essence of mentoring and justify its implementation in the practice of HR management. Methodical and practical recommendations for the implementation of mentoring by hotel business entities to ensure the formation of staff competencies and motivated development of labor potential. The need to create a digital consolidated platform of mentors’ proposals and conditions of interaction with clients (ment) has been identified. Prospects for further research are outlined, which are to develop a methodology for assessing the effectiveness of mentoring and its individual tools for HR management and other business processes of the hotel.

References

Dobosh, O. M. (2019) Pedahohichne nastavnytstvo yak mekhanizm profesiinoho rozvytku molodoho pedahoha. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia», 2 (10), 137–240. http://doi.org/10.31339/2413-3329-2019-2(10)-137-140.

Kuzembaeva, A. M. (2020) Mentoring v osushestvlenii deyatelnosti po razvitiyu professionalnoj identichnosti prepodavatelej VUZa na nachalnom etape pedagogicheskoj deyatelnosti. Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. Samara,, 63 (6), 114–118. http://doi.org/10.18411/lj-07-2020-219.

Parslou, E., Rej, M. (2003) Kouching v obuchenii. Prakticheskie metody i tehniki. SPb. : Piter.

Makarenko, R. (12.11.2015) Rozrobka systemy nastavnytstva. Etapy formuvannia nastavnytstva. Retrieved from IQholding: https://bit.ly/3bQFygy.

Teriukhanova, I. M., Drozach, M. I., Stulpinas, N. K. (2017) Problemy ta perspektyvy rozvytku nastavnytstva v Ukraini. Socioprostir, 6, 31–38. Retrieved from: https://bit.ly/3qtPV2r.

Burachek, I. V., Yarmoliuk, D. I. (2019) Kouchynh na pidpryiemstvi: obgruntuvannia efektyvnosti. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 5 (16), 126–132. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-5-20.

Guzeev, D. N. (2020) Metodologiya kouchinga: osnovnye ponyatiya i idei. In Valiullin, L. M., Vostruhin, N. V. (eds) Kouching: metodologiya, nauchnye osnovy i professionalnaya etika : sb. dokl., st., tekst. vyst. uchastn. nauchn.-prakt. onlajn-konf. Associacii russkoyazychnyh kouchej, 14 noyabrya 2020 g. (pp. 54–58) Moskva : Znanie-M. http://doi.org/10.38006/907345-57-7.54.58.

Kornienko, E. A. (2020) Marketing-kouching v provedenii strategicheskih sessij kak instrument poiska tochek rosta v biznese pri ogranichivayushih psihologicheskih barerah. Marketingovye kommunikacii, 4, 284–292. http://doi.org/10.36627/2619-1407-2020-4-4-284-292.

Lypych, L., Khylukha, O., Kushnir, M. (2020) Kouchynh yak forma rozvytku «miakykh» kompetentsii pratsivnykiv pidpryiemstva. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, 2 (68), 140–146. http://doi.org/10.32836/2521-666x/2020-68-25.

Fedorova, Yu., Bantush, L., Udovikova, N. (2020) Kouchynh yak efektyvnyi instrument upravlinnia proiektnymy komandamy. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Ekonomika, 9 (18). http://doi.org/10.33296/2707-0654-9(18)-13.

Radchenko, V. (2019) Mentorstvo v systemi pisliadyplomnoi osvity likaria. Medychna osvita, 1, 116–120. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10094.

Zastavniuk, L. I., Zavadska, R. O. (2020) Reversyvne nastavnytstvo yak efektyvnyi upravlinskyi instrument pidvyshchennia kvalifikatsii ta adaptatsii personalu v suchasnykh orhanizatsiiakh. Infrastruktura rynku, 48. https://doi.org/10.32843/infrastruct48-25.

Asukaa, E. S., Halarib, C. D., Halari, M. M. (2016) Mentoring in medicine: A retrospective study. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences, 19 (1), 42–52. Retrieved from: https://bit.ly/3kgX3en.

Bozeman, B., Feeney, M. K. (2007) Toward a useful theory of mentoring: A conceptual analysis and critique. Administration & Society, 39 (6), 719–739. https://doi.org/10.1177/0095399707304119.

Smirnov, S. (2019) Formalnyi mentorynh u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh ofitseriv zapasu. Aktualni problemy humanitarnykh nauk, 2 (22), 111–115. Retrieved from: https://bit.ly/3qiPAPM.

Youde, A. (2020) E-tutoring. In The Emotionally Intelligent Online Tutor: Effective Tutoring in Blended and Distance Learning Environments (1st ed.) (pp. 1–10). Routledge. http://doi.org/10.4324/9780429322389-1.

Lazrag, M. (2020) A Multi-agent Architecture for an Intelligent Tutoring System. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Institute of Advanced Scientific Research, 12 (04-Spec. Issue), 997–1000. http://doi.org/10.5373/jardcs/v12sp4/20201572.

Krásna, S, Barnová, S. (2019) E-coaching,e-mentoring and e-tutoring in working activities of a university teacher. Conference: Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel — vzdělávání, praktiky, pozice. Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities. Retrieved from: https://bit.ly/3CTU17c; http://doi.org/10.7441/vu.2019.4.

Ivanik, O., Karavai, A., Havinek-Daharhuliia, M. et al. (2015) Rivnyi rivnomu: posibnyk dlia mentoriv. Kyiv : Insha osvita. Retrieved from Instytut suspilnykh initsiatyv: https://bit.ly/2YlY1ya.

Leonova, O. (06.02.2019) Osnovy HR: onbordynh/adaptatsiia personalu. Retrieved from Hurma: https://bit.ly/3C4uY09.

Reverso context. (N.d.) Retrieved from: https://context.reverso.net.

Irby, B. J. (2018) Editors Overview: Differences and Similarities with Mentoring, Tutoring, and Coaching. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 26 (2), 115–21. http://doi.org/10.1080/13611267.2018.1489237.

Mihajlova, I. (2018) Kouching, mentoring, nastavnichestvo. shodstva i razlichiya. Vestnik Associacii russkoyazychnyh kouchej, 3, 22–27. Retrieved from Associaciya russkoyazychnyh kouchej: https://bit.ly/3o5jKmV.

Babina, N. I. Zastosuvannia kouch instrumentiv v upravlinni personalom ukrainskykh pidpryiemstv hotelnoho servisu. In Zhyhirii, A. A. (ed.) Teoretychni, naukovo-metodychni ta prykladni zasady efektyvnosti funktsionuvannia i rozvytku pidpryiemstv (pp. 374–392). Berdiansk : BDPU, 2016. ISBN 978-617-7291-79-3.

Deloitte 2021 Global Human Capital Trends Report. (N.d.) Retrieved from Deloitte Touche Tohmatsu: https://bit.ly/3keZFtk.

Published
2021-07-03
Section
Tourism